h

Nieuws uit 2006

11 december 2006

Effectiviteit van lobbyisten niet aan te tonen

Enige tijd terug stelde de SP vragen over werk en nut van de Haagse lobbyist, de persoon die voor Noord-Holland in Den Haag zaken regelt. De SP ging het natuurlijk niet om de persoon in kwestie maar om de effectiviteit van deze activiteiten. Gedeputeerde Staten echter begrepen de vragen bewust verkeerd en antwoordden dat men niet gewoon was in het openbaar iemands functioneren te bespreken. Daarmee was voor GS de kous af. Dat niet voor de SP, de fractie stelt de vragen gewoon opnieuw.

Lees verder
9 december 2006

Toornend wel degelijk nog steeds adviseur van de provincie

Vorig jaar deed de rechter uitspraak in het conflict tussen de provincie en projectontwikkelaar Chipshol. De provincie werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. De hoogte van de vergoeding moest worden vastgesteld door een nog samen te stellen onafhankelijke Commissie. De provincie droeg de heer Toornend voor. De SP vroeg zich af, of dat wel kon, omdat Toornend in het verleden als adviseur had gewerkt voor de provincie. De fractie stelde schriftelijke vragen. De provincie erkende dat Toornend ooit werkzaam was geweest, maar die periode zou ver achter ons liggen. Kortom, Toornend kon volgens de provincie zonder enig bezwaar in de onafhankelijke Commissie plaatsnemen. Chipshol echter vertrouwde het niet en maakte toch bezwaar. De rechter heeft hen in dat bezwaar gelijk gesteld en exit Toornend.

Lees verder
7 december 2006

Vaagheden in Nota Ontwikkelingsbeeld leidt tot onvoorziene en ongewenste ontwikkelingen

In het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-noord van de provincie wordt op pagina 127 over het bouwen van woningen in het uitsluitingsgebied gesteld dat nieuwe kleinschalige ontwikkelingen mogelijk zijn mits sprake is van een organische ontwikkeling die ondergeschikt is aan de omvang van de kern, dan wel van maximaal 1 tot 5 woningen op jaarbasis. Er staat verder dat overschrijding van dit aantal van maximaal 5 expliciet aan Provinciale Staten moet worden voorgelegd voor een besluit.
Uit recente woningbouwontwikkelingen in Graft-De Rijp blijkt dat deze formulering eigenlijk te vaag is, en ongewenste ontwikkelingen mogelijk maakt. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
6 december 2006

Handelt provincie 'hufterig'; oordeel zelf

Tijdens de algemene beschouwingen van oktober 2006 bestempelde de SP de manier waarop de provincie de reorganisatie van het personeel gestalte geeft als hufterig. Tegen dat woord werd toen door anderen bezwaar gemaakt. Het woord mocht ook niet in de notulen van de statenvergadering worden opgenomen. Maar daarmee verander je het feit nog niet. Inmiddels zijn we een paar weken verder. Er zijn nieuwe ontwikkelingen wat betreft de reorganisatie. Of eigenlijk niet nieuw, want toon en manier zijn hetzelfde: hufterig. Oordeel zelf.

Lees verder
1 december 2006

Bibliobus moet blijven

Volgens de provinciale bibliotheekorganisatie Probiblio verdwijnt de bibliobus uit het Noord-Hollandse platteland als de provincie de steun aan het project niet nog een tijdje doorzet. De SP vindt dat geen probleem. De bibliobus is namelijk een van de voorzieningen die het platteland leefbaar houdt.

Lees verder
30 november 2006

Provinciale klokkenluidersregeling lijkt wassen neus

In mei 2006 is het verslag van de vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling provincie Noord-Holland verschenen. Dit verslag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2005 tot 1 mei 2006. Net als in het verslag over de daaraan voorafgaande periode wordt door de vertrouwenspersoon gerapporteerd dat er geen meldingen zijn binnengekomen.
Uit de provinciale organisatie komen echter wel degelijk berichten over integriteitschendingen. Deze berichten leiden op de een of ander wijze niet tot officiële meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling. Dat is vreemd. Het is de vraag of medewerkers van de provincie Noord-Holland wel op een adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier