h

Ruimtelijke Ordening

Dichtbij: SP zegt 'nee' tegen windpark Westfrisia

De SP-fractie in provinciale staten heeft afgelopen maandag tegen de start van een zogenaamde inpassingsprocedure voor Windpark Westfrisia gestemd.

Lees verder
19 april 2015

SP wil antwoord op overgangsraadsel Windpark Westfrisia

Twintig schriftelijke vragen heeft SP-statenlid Marnix Bruggeman aan gedeputeerde staten gesteld over het Windpark Westfrisia. Op 2 maart besloten provinciale staten dat nieuwe windmolens alleen nog mogen worden gebouwd op tenminste 600 meter afstand van woningen. Maar door een "overgangsregeling" uit 2012 zou dit niet gelden voor het Windpark Westfrisia - dat zou moeten komen tussen Zwaagdijk-Oost en de Westfrisiaweg bij Hoorn.Lees verder

De Castricummer: SP vraagt steun voor ProRail opstelterrein ten zuiden van Uitgeest

,,De SP sluit zich aan bij de keuze van de gemeentebesturen van Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen voor een treinenopstelterrein in Uitgeest. De keuze voor deze plek ten zuidoosten van Uitgeest naast de N203 is de minst slechte."

Lees verder

Windenergiecourant: Staten Noord-Holland stemmen voor windplannen provinciebestuur

Het SP-statenlid haalde aan dat aan de andere kant van de Afsluitdijk in Friesland er veel draagvlak is voor windmolens langs de dijk en dat Noord-Holland zich hierbij kan aansluiten.

Lees verder

Noordhollands Dagblad: Minister gaat nog niet in op plan molens op Afsluitdijk

Tijdens de laatste Statenvergadering pleitte met name de SP voor windmolens op het Noord-Hollandse deel van de Afsluitdijk. SP'er Marnix Bruggeman vroeg aandacht voor een plan van Eneco. Dit energiebedrijf heeft voorgesteld om langs de Afsluitdijk dertig windmolens van elk 7,6 MegaWatt te plaatsen. Volgens Bruggeman zijn er met dergelijke grote windmolens veel minder turbines nodig omdat de provincie Noord-Holland nu uitgaat van molens van 3 MW.

Lees verder
13 november 2014

Hulp bij aanpak overlast Campina na schriftelijke vragen

De provincie Noord-Holland wil de gemeente Hollands Kroon helpen bij een oplossing voor de overlast van de vrachtauto's van kaasfabriek Campina in Lutjewinkel. Dit schrijven gedeputeerde staten naar aanleiding van schriftelijke vragen van de statenleden Marnix Bruggeman (SP) en Jeff Leever (Ouderenpartij Noord-Holland).

Lees verder
14 januari 2014

Statencommissie wijst SP-aanpak van winkelleegstand af

De statencommissie Economie voelt nog weinig voor de plannen van de SP om iets te doen aan de leegstand en verloedering in kleine winkelcentra en winkelstraten. Kleine winkels houden het hoofd niet meer boven water, met als gevolg leegstand. De SP had daarom een initiatiefvoorstel gemaakt voor herstructurering van winkelstraten en buurt­winkelcentra. Dit kan helpen winkels te behouden, maar ook om leegstaande winkelpan­den een andere functie te geven. Voor de SP is dat urgent. De meeste partijen in provin­cia­le staten wachten echter liever af tot gedeputeerde staten met plannen komen. Dat bleek op 14 januari bij de behandeling van het voorstel van de SP in de Commissie WEB.   De SP wil dat de provincie met een regeling komt om gemeenten te helpen bij het opknap­pen en overeind houden van kleine winkelcentra en winkelstraten. Veel gemeenten heb­ben daarvoor onvoldoende kennis en middelen. De provincie kan met specialistische kennis helpen bij het maken van herstructureringsplannen. Ook kan ze kleine subsidies geven om de ruimtelijke kwaliteit van kleine winkelcentra en winkelstraten op te krikken. Voor industrieterreinen heeft de provincie al zo’n regeling, die leegstand moet tegengaan. Herontwikkeling van bestaande terreinen maakt bovendien nieuwe industrieterreinen minder nodig. De SP wil een vergelijkbare regeling voor kleine winkelcentra en winkel­straten. SP-statenlid Marnix Bruggeman, die het plan in de commissie verdedigde, gaf aan dat het om een lastig probleem gaat. De opmars van internet-winkelen moet niet worden overdre­ven. Volgens een rapport van ABN Amro gaat op dit moment slechts zes procent online, en het verschilt per winkelsoort. Anders dan gedeputeerde staten vindt de SP wel dat het een belangrijke provinciale taak is om winkelcentra en winkelstraten te helpen zich aan te passen aan nieuwe tijden. De belangenorganisatie van winkeliers Detailhandel Nederland vindt dit ook. Het plan van de SP kreeg wel steun van CDA-statenlid Ciel Stevens. Zij vindt niet dat de provincie taken bij de gemeenten moet weghalen, maar ziet ook een taak voor de provin­cie als regisseur en kennismakelaar. Financiële steun kan uit het Ontwikkelingsfonds of het budget Dorps- en Stadsvernieuwing. VVD-gedeputeerde Jan van Run vond het plan van de SP grotendeels overbodig. Hij kondigt al bijna een jaar aan dat hij met eigen plannen gaat komen. De SP komt binnenkort met een ander plan om de bouw van nieuwe winkelcentra tegen te gaan. De provincie staat nu nog de bouw toe van nieuwe winkels tot een maximum van 5.000 m2 per bestemmingsplan. De SP wil dat dit maximum aanzienlijk omlaag gaat.

Lees verder
5 december 2013

SP heeft vragen over sluiten N196 bij uitbreiding winkelcentrum Uithoorn

De SP wil van gedeputeerde staten van Noord-Holland weten of zij akkoord gaan met het knippen van de provinciale weg N196 in Uithoorn. Deze knip is nodig voor het plan om het Dorps­centrum en het Amstelplein tot één geheel te maken. De gemeente wil de weg bebouwen met nieuwe winkels en parkeerplaatsen. Statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman willen ook weten of de provincie tegen Uithoorn gaat optreden als er in het centrum van Uithoorn te veel winkelruimte bijkomt.

Lees verder
12 juni 2013

De haven is groter dan het Noordzeekanaalgebied (opinie)

Waar gaan we wonen, waar gaan we werken en waar zal nog ruimte zijn voor natuur en recreatie? Stuk voor stuk vragen die gesteld moeten worden over één van de drukste gebieden van Nederland, het Noordzeekanaalgebied. Het stellen van deze vragen is geen overbodige luxe, het vinden van de antwoorden erop geen eenvoudige zaak. Tenminste, wanneer er geen duidelijke keuzes worden gemaakt.

Lees verder
16 februari 2011

Extra vergadering megastallen voor verkiezingen

Afgelopen maandag hebben de coalitiepartijen (VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) halverwege de behandeling het punt megastallen - grootschalige intensieve veehouderij - en de structuurvisie van de agenda gehaald. Het is zeer ongebruikelijk dat een onderwerp lopende de beraadslagingen wordt ingetrokken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier