h

Begroting 2024: SP biedt alternatieven voor rechtse politiek

10 november 2023

Begroting 2024: SP biedt alternatieven voor rechtse politiek

Foto: SP

Bij de bespreking van het Infrastructuurplan (IMPI) en de begroting voor 2024 van de provincie Noord-Holland op 6 november j.l. heeft de SP via moties alternatieven aangedragen voor diverse plannen van de huidige rechtse coalitie. Zo wees de SP op een goedkoop alternatief voor de geplande dure afslag van de A9 en op de voordelen van een actief grondbeleid, waardoor er o.a. meer sociale bouw kan worden gerealiseerd. Ook pleitte de SP voor het opstarten van een proefproject met een provinciaal vervoersbedrijf op Texel om het kapotbezuinigde OV daar te verbeteren en vóór het behoud van het laatste stuk onbespoten vruchtbare grond rondom Amsterdam voor (biologische) stadslandbouw. 

 

Al jaren willen de rechtse partijen een peperdure afslag van de A9 bij Heiloo laten aanleggen. Deze geplande afslag is niet alleen duur, maar ook overbodig. Er is een eenvoudige oplossing in de vorm van een doorgang tussen het Alkmaarse en Heiloose deel van industrieterrein Boekelermeer, maar de gemeente Heiloo blokkeert al jaren de asfaltering van het laatste stukje weg. De provincie verwacht dat de afslag bijna 46 miljoen euro gaat kosten, maar omdat er sinds 2021 geen update van de kosten heeft plaatsgevonden terwijl de inflatie sindsdien fors is geweest, zullen de kosten waarschijnlijk nog veel hoger uitvallen. De SP heeft een motie ingediend om de kostenraming op zijn minst te actualiseren. Dit was echter te veel gevraagd voor het college. Blijkbaar is het “Wie dan leeft wie dan zorgt”.  

 

Dit is typisch voor de werkwijze van de coalitie: problemen voor zich uit schuiven. Omdat de coalitie een verstandshuwelijk is tussen centrumlinkse GL/PvdA en de rechtse VVD en BBB worden er ook financieel geen echte keuzes gemaakt. Het gevolg is dat er wordt ingeteerd op de provinciale reserves, met de nodige consequenties voor een volgend college. 

 

Fractievoorzitter Remine Alberts keerde zich in haar betoog tegen de doorgeslagen marktwerking die ook de provincie Noord-Holland steeds minder zeggenschap geeft. De (democratisch gekozen) Provinciale Staten hebben steeds minder invloed, de grote bedrijven des te meer. De SP laat zien dat er wel degelijk alternatieven voor het neoliberalisme bestaan, in dit geval middels twee moties: één die de provincie oproept de grondpolitiek niet meer alleen aan de markt over te laten maar actief gronden op te kopen en zo meer grip op de woningbouwopgave te krijgen en één over een pilot met een provinciaal vervoersbedrijf op Texel.  

 

In de motie over actief grondbeleid wordt aan het college gevraagd gronden voor woningbouw aan te kopen zodat de provincie zelf meer regie over woningbouwprojecten krijgt en grondspeculanten minder kansen krijgen. Voordelen zijn onder andere dat de provincie op eigen grond geen winst hoeft te maken, een hoger percentage sociale bouw kan afdwingen en bijvoorbeeld een woonplicht kan invoeren. Met de huidige woningnood mag flink wat ambitie op dit vlak worden verwacht, maar het college vindt de twee in het coalitieakkoord beloofde pilotprojecten met actief grondbeleid voorlopig wel weer genoeg. 

 

Het OV op Texel is al lange tijd van slechte kwaliteit, zoals in zoveel landelijke delen van Nederland. Texel heeft nog maar één buslijn; de rest van het eiland wordt bediend door een belbusje, de Texelhopper, waar veel klachten over zijn. De SP heeft een motie ingediend om een pilot met een provinciaal vervoerbedrijf op Texel te starten. Helaas is deze motie ook door het college afgeraden, ondanks dat collegepartij(en) PvdA-GL nu tegen marktwerking in het OV zeggen te zijn.  

Daarnaast blijft de SP zich inzetten voor de Lutkemeerpolder, de vruchtbare kleipolder die de gemeente Amsterdam in een bedrijventerrein wil veranderen, dus nóg meer verdozing van het landschap. De SP vindt dat de Lutkemeerpolder voor landbouw behouden moet blijven en  gezonde, biologische streekproducten kan leveren aan de omgeving. Met een verwijzing naar de uitgangspunten van de provincie heeft de SP in een motie gevraagd of het college zich sterk wil maken voor een herbezinning van de vastgestelde bestemming.

Hier het volledige betoog van fractievoorzitter Remine Alberts: 

Betoog Remine Alberts Begroting 2024

Reactie toevoegen

U bent hier