h

Van fossiele naar duurzame energie niet ten koste van de volksgezondheid

4 juni 2021

Van fossiele naar duurzame energie niet ten koste van de volksgezondheid

Foto: Eric Smaling / SP

De Regionale Energie Strategie (RES) beheerst het leven van duizenden Noord-Hollanders. Al geruime tijd spreken bezorgde bewoners, actiegroepen en natuurorganisaties in bij verschillende overheden. Zo ook in de Provinciale Staten op 3 juni. “We willen de natuur sparen, klimaatdoelen halen, woningen bouwen en waken over de gezondheid van onze inwoners. Dat kan, maar niet als je windmolens naast huizen neer gaat zetten. Het is vol in Noord-Holland. We moeten niet zomaar alles toestaan”, aldus SP fractievoorzitter Eric Smaling.

Zo’n zestig insprekers uitten hun kritiek over de RES. Natuurorganisaties boden handreikingen aan en toonden alternatieve zoeklocaties voor het opwekken van zonne- en windenergie. Bezorgde burgers spraken over volkstuinparken als ‘kwetsbare objecten’, anderen hielden een warm pleidooi voor het oprekken van de duurzaamheidsambities om het gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan. Overduidelijk is dat het loslaten van de zogeheten ‘600-metergrens’ en het gebrek aan draagvlak en bewonersparticipatie de gemoederen het meest bezighouden. Tijdens het inspraakmoment kwam het nieuws naar buiten dat het RIVM een ‘Expertisecentrum Windenergie en Gezondheid’ start*. Precies het onderwerp waar bewoners voor in de bres springen. De provincie wil toestaan dat windmolens op minder dan zeshonderd meter bij woningen mogen komen. Meer dan vijftig actiegroepen, dorpsraden en verenigingen stuurden daarom een gezamenlijke brandbrief naar de provincie**. “De zwaarbevochten 600-metergrens moeten we handhaven. Het is ongelooflijk dat de provincie het aan gemeenten over wil laten om te oordelen of een windmolen op zelfs 350 meter van woningen geplaatst kan worden. Het RIVM laat in een onlangs verschenen rapport weten dat windmolens ‘significant negatieve effecten’ hebben op de gezondheid van mensen en stelt zelfs een expertisecentrum in”, aldus Smaling. De SP pleit ervoor om verder onderzoek naar deze gezondheidseffecten af te wachten, alvorens er nieuwe stappen kunnen worden gezet.

De SP’er besluit: ‘We zijn geen doorsnee land, we zitten hier met bijna 18 miljoen mensen op een hele kleine postzegel. We hebben hier de grootste havens van Europa, we hebben enorm veel transportbewegingen en we hebben enorm veel vee. Dan kun je toch niet verwachten dat wij als Nederland bovenaan in het lijstje staan met het maken van duurzame sprongen? We moeten juiste afwegingen kunnen maken. De volksgezondheid staat voor de SP bovenaan.” Met die houding zal de SP op 10 juni de discussie in de statencommissie starten.


NHD, 3 juni 2021: ‘Regionale Energiestrategieën oogsten bij insprekende Noord-Hollanders veel kritiek maar ook beetje lof’ 

* NOS, 3 juni 2021: ‘Steeds meer zorgen over gezondheidsrisico's windmolens, RIVM begint expertisecentrum’ 

** Brandbrief: Zie hieronder in de bijlage (pdf)

Foto: foto / stopwindturbinesgeingebied.nl

U bent hier