h

Archeologie en erfgoed in Noord-Holland – erop of eronder

18 januari 2020

Archeologie en erfgoed in Noord-Holland – erop of eronder

Foto: Marie-France van Oorsouw

De afgelopen maanden heeft de SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland enkele malen schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een ernstige verstoring van het archeologisch bodemarchief op Wieringen. De beantwoording van deze vragen door Gedeputeerde Staten had grosso modo als strekking ‘Wij gaan er niet over’.

De SP-fractie keert het nu om: waar gaat de provincie wél over en hoe zou het archeologie- c.q. erfgoedbeleid zodanig kunnen worden vormgegeven/ingestoken dat uiterst betreurenswaardige ontwikkelingen als die op Wieringen in de toekomst kunnen worden voorkomen? Hoe zouden beleid en beschikbare instrumenten bovendien mogelijk nog effectiever kunnen worden ingezet?

SP Commissielid Marie-France van Oorsouw – zelf archeoloog – heeft een discussiestuk geschreven. In dit discussiestuk daagt ze de overige commissieleden uit om na te denken over het behoud van ons erfgoed en de rol van de provincie hierin. Aanstaande maandag 20 januari vanaf 13.15u kunt u de commissievergadering bijwonen in het provinciehuis, of live volgen via deze link. 


De voorstellen van de SP:

 

  • Het Steunpunt inventariseert jaarlijks bij alle Noord-Hollandse gemeenten of men beschikt over politiek vastgesteld archeologie- dan wel erfgoedbeleid, zo ja wanneer dit beleid is vastgesteld, op welke (waarden)kaarten het beleid stoelt, hoe die kaarten tot stand gekomen zijn en van wanneer die kaarten dateren, en geeft follow-up aan deze inventarisatie;
  • Doorontwikkeling van het Steunpunt richting Erfgoedhuis door te beginnen met ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers;
  • Thematische structuurdragers opbouwen naar erfgoedlijnen en budgetten hiervoor vrijmaken;
  • Implementatie subsidieregeling publieksbereik bij archeologie;
  • Huis van Hilde nog breder inzetten voor publieksbereik en onderzoeken of, en zo ja hoe, het kan worden ingeschreven als geregistreerd museum;
  • Middelen voor onderwaterarcheologie structureel op de begroting plaatsen.

Het discussiestuk "Archeologie en erfgoed in Noord-Holland – erop of eronder" treft u hieronder. Hierin staan de voorstellen van de SP, met een inhoudelijke toelichting. 

U bent hier