h

Kamervragen SP over bomenkap Schoorlse Duinen

26 november 2019

Kamervragen SP over bomenkap Schoorlse Duinen

Foto: Johan Wieland / Flickr

Er is veel ophef over de kap van 20 hectare dennenbos in de Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer is er al mee begonnen, maar de vergunningsaanvraag is (tijdelijk) ingetrokken. SP Tweede Kamerlid Frank Futselaar stelt vragen aan minister Carola Schouten (D’66, Natuur). Hij maakt zich net als vele bezoekers, omwonenden en natuurorganisaties zorgen over het gebied.

Het bos heeft over de jaren heen namelijk een heel nieuwe habitat gecreëerd voor vele levensvormen. Daartegenover staat dat Staatsbosbeheer juist een flink deel van het bos wil kappen om de biodiversiteit te vergroten. De voorzitter van Duinstichting, Jan Engelbert, ageert op zijn beurt met niet mis te verstane woorden op andere zaken: "Ze houden geen rekening met omwonenden, klimaatverandering of stikstof". Een complexe situatie, die om een heldere uitleg vraagt.

Futselaar (SP): "Er heerst nog veel onduidelijkheid over de maatregelen die Staatsbosbeheer wil nemen in dit bijzondere gebied. De SP wil daarom opheldering van de minister. Tot die tijd moeten de kapwerkzaamheden wat ons betreft worden stilgelegd om onherstelbare schade aan het bosgebied te voorkomen."

De vragen die SP’er Frank Futselaar in de Tweede Kamer heeft gesteld, treft u hieronder.

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

1. Bent u bekend met de uitzending van EenVandaag van 19 november j.l. over de  kapwerkzaamheden in Natura 2000-gebied de Schoorlse Duinen? 

2. Bent u bekend met de berichten ‘Veel minder kap in bossen van Schoorl’ en ‘Vergunningsaanvraag bomenkap Schoorl ingetrokken: is dit uitstel of afstel?’

3. Kunt u een overzicht geven van de geplande en reeds uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van natuuromvorming in het gebied?

4. Kunt u een tijdlijn schetsen van de ontwikkeling van de hervormingsplannen voor het natuurgebied vanaf het moment dat het aanvankelijke besluit is genomen in 2016?

5. Kunt u zich voorstellen dat de kapplannen leiden ophef onder omwonenden, bezoekers en natuurorganisaties? Hoe zijn de provincie, gemeenten en Staatsbosbeheer hier tot op heden mee omgegaan?  

6. Hoeveel hectare bos is door Staatsbosbeheer reeds gekapt of is Staatsbosbeheer nog van zins om te kappen en welke ecologische doelstellingen worden daarmee nagestreefd?

7. Om hoeveel bomen gaat het in totaal en welk percentage van het totale bosareaal van de Schoorlse Duinen wordt hiermee gekapt?

8. Kunt u een overzicht verschaffen van de huidige oppervlakteverhouding tussen enerzijds grijs openduingebied en anderzijds bosgebied in de Schoorlse Duinen?

9. Welke kapvergunningen zijn voor het gebied verleend of nog in aanvraag en welke bevoegde gezagen zijn hiervoor verantwoordelijk? 

10. Klopt het dat diverse natuurorganisaties bezwaar of beroep hebben aangetekend tegen de plannen van Staatsbosbeheer? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst en in hoeverre heeft dit geleid tot een pas op de plaats voor wat betreft de werkzaamheden?

11. In hoeverre passen de kapplannen van Staatsbosbeheer binnen de klimaat- en natuurambities van dit kabinet?

12. Vindt er herplant van bomen plaats en zo ja, op welke locatie?

13. Welke bestemming krijgt het gekapte hout?

14. Is er een natuurtoets uitgevoerd en zo ja, bent u bereid om de uitkomsten hiervan met de Kamer te delen?”  

15. Voldoen de kapplannen voor het gebied aan de wet Natuurbescherming en de Gedragscode Bosbeheer?

16. Wanneer wordt de door u toegezegde actualisatie van de gedragscode Bosbeheer voltooid? 

17. Bent u bereid om de provincie Noord-Holland  en Staatsbosbeheer op te roepen om deze actualisatie af te wachten alvorens over te gaan tot nieuwe grootschalige kap?

U bent hier