h

Provincie mag niet zwichten voor projectontwikkelaar!

3 januari 2019

Provincie mag niet zwichten voor projectontwikkelaar!

Foto: Schagen FM / Schagen FM

De gemeente Schagen wil door middel van geld de provincie Noord-Holland ervan overtuigen een woonwijk te mogen bouwen in beschermd weidevogelleefgebied. Daar mag de provincie Noord-Holland natuurlijk niet voor zwichten!

In de gemeente Schagen mogen in de nabije toekomst 950 woningen gebouwd worden. Dat kan en mag. Schagen heeft daarvoor genoeg ruimte in het binnenstedelijk en 'binnendorps' gebied. Het aantal van 950 woningen is ruim bemeten, want een rapport, dat gemaakt werd in opdracht van Bouwend Nederland en de provincie, vermeldt dat er tot 2020 in Schagen een overproductie van 514 woningen zal zijn. Het rapport vermeldt ook dat er voor de langere termijn geen hogere uitbreidingsbehoefte zal zijn dan op korte termijn. 

Desondanks is de druk van de gemeente Schagen op de provincie Noord-Holland groot. Schagen wil bouwen. En wel per se op de enige plek waar dit niet kan. In een weidevogelleefgebied bij het dorp Schagerbrug moet het bouwplan Buitenvaert gestalte krijgen. Veertig woningen op drie hectare grond die voor weidevogels bestemd is. Burgemeester en wethouders van Schagen vragen de provincie nu of het weidevogelleefgebied naar elders verplaatst kan worden om de woonwijk te kunnen bouwen. Schagen heeft daar zelfs veel geld voor over. En als de provincie niet bereid is zich om te laten kopen, dan gaat de gemeente Schagen naar de bestuursrechter.

Ook de dorpsraad van Schagerbrug wil kost wat kost dat er een woonwijk gebouwd wordt in dit weidevogelleefgebied. Bouwen in Schagerbrug hoeft echter niet in een kostbaar open gebied. Even verderop kan er volop gebouwd worden bij de wijk Hoenderpark. Dus Schagerbrug hoeft, gerelateerd aan het aantal mogelijke nieuwbouwwoningen, niet te vrezen voor de toekomst van de school en de verenigingen.

Het weidevogelleefgebied is reeds lange tijd in het bezit van USP Vastgoed. De landbouwgrond werd destijds aangekocht in de hoop op deze grond woningen te kunnen bouwen. De grond staat, behalve als weidevogelleefgebied, ook in de provinciale boeken als bollenconcentratiegebied. Tot dusver is woningen bouwen op deze grond dus uitgesloten. Volgens de PRV, de Provinciale Ruimtelijke Verordening, mag het gewoon niet! En de provincie hoeft niet op te komen voor het ondernemersrisico van een ondernemer die een aankoop doet die achteraf niet oplevert waarop gerekend werd.

SP- statenlid Anna de Groot volgt de verrichtingen van de gemeente Schagen op het gebied van woningbouw al langere tijd en met steeds stijgender verbazing. Hoe is het mogelijk dat de gemeente Schagen zwicht voor de belangen van een projectontwikkelaar? Zijn er in het verre of nabije verleden toezeggingen gedaan aan de projectontwikkelaar? Kon de projectontwikkelaar er - vanwege gedane toezeggingen -  op rekenen dat hij de woningbouwplannen in weidevogelleefgebied zou kunnen uitvoeren? En moet het belang van de weidevogels en de groene open ruimte vervolgens ook wijken voor het belang van deze projectontwikkelaar? Moet de provincie het ondernemersbelang zwaarder laten wegen dat het belang van vogels en natuur? En zijn de PRV en de Omgevingsvisie er niet juist om ook andere belangen dan financiële te beschermen?

SP- statenlid Anna de Groot stelde schriftelijke vragen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat op democratische wijze vastgestelde regels, bedoeld voor de bescherming van alle belangen, moeten wijken voor het grote geld. USP Vastgoed en de gemeente Schagen lijken weinig oog te hebben voor beschermd gebied, winst lijkt belangrijker. 

U bent hier