h

Kettingbeding moet van tafel

19 maart 2018

Kettingbeding moet van tafel

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
In 2016 is er tussen regio, provincies en luchtvaartsector een akkoord bereikt over het onderdeel ‘wonen en vliegen’, binnen de 20KE contour Schiphol. Om woningen te mogen bouwen binnen overlastgebieden van vliegroutes van Schiphol, heeft men afspraken gemaakt, inhoudende dat gemeenten die daar willen bouwen niet vragen om het verleggen van vliegroutes en dat toekomstige bewoners middels ondertekening van een kettingbeding verklaren ermee bekend te zijn dat ze gaan wonen in een gebied met geluidshinder van Schiphol. Dit alles om de luchtvaartsector en indirect ook de gemeenten te vrijwaren van financiële claims en nadeelcompensatie.

Los van het feit dat de fracties van 50PLUS, GroenLinks en SP vinden dat je binnen die overlastgebieden helemaal niet moet bouwen omdat je daarmee mensen willens en wetens opzadelt met vliegtuiglawaai, uitstoot van (ultra) fijnstof en negatieve gezondheidseffecten, willen voornoemde partijen af van het zogenaamde kettingbeding, dat de provincie NH als standaardbepaling heeft toegestuurd aan alle gemeenten van Noord-Holland.

Olga de Meij: “De Provincie geeft niet helder aan wat de consequenties zijn van het ondertekenen van het zogenaamde kettingbeding door toekomstige kopers en hun rechtsopvolgers. Bovendien moeten die een boete betalen van € 100.000 als zij verzuimen aan de volgende koper te melden dat de woning zich bevindt op een met vliegtuiggeluid belaste locatie. GS zegt dat het alleen gaat om het verstrekken van informatie en het borgen dat toekomstige kopers deze weer doorgeven aan nieuwe kopers. Maar een dergelijk kettingbeding roept het beeld op dat het om meer gaat dan informatieoverdracht, namelijk dat (toekomstige) eigenaren ontmoedigd worden bezwaar te maken tegen geluidsoverlast en financiële claims in te dienen.” Ook kan in een rechtzaak de ondertekening van een kettingbeding worden meegewogen in het oordeel of een klacht terecht niet is gehonoreerd. Beide partijen denken niet dat de ondertekenaars in de toekomst nog aanspraak kunnen maken op nadeelcompensatie.

Fred Kramer: “Als het alleen zou gaan om informatieverstrekking dan kunnen provincies en gemeentes gewoon zorgen voor een heldere website en een speciale brochure, waar je alles kunt lezen over geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s binnen de 20KE contour van Schiphol. Als wordt vastgehouden aan een kettingbeding dan zou daarin expliciet melding moeten worden gemaakt van geluidshinder, veiligheids- en gezondheidsrisico’s, met verwijzing naar openbare informatiebronnen. Deze informatie wordt nu niet verstrekt.”

Anna de Groot: "Blijkbaar is de woningnood zo groot, dat gemeenten zich tóch genoodzaakt voelen in deze overlastgebieden te gaan bouwen. Als gemeenten - noodgedwongen - de gezondheid van de inwoners niet voorop stellen, dan moeten deze gemeenten ook de consequenties daarvan nemen en ze niet afwentelen op degenen die een woning huren of kopen.”

Alle drie de partijen vinden dat het huidige kettingbeding van tafel moet! Over dit onderwerp is het laatste woord nog niet gezegd.

 

U bent hier