h

Neem brugwachters weer in dienst

31 juli 2015

Neem brugwachters weer in dienst

Foto: rijkswaterstaat / https://beeldbank.rws.nl Rijkswaterstaat

Bedienaars van Noord-Hollandse kunstwerken (=sluizen, bruggen en pontjes) moeten weer in dienst van de provincie komen en niet extern ingehuurd, vindt de SP. Statenlid SP Carlien Boelhouwer: "In Noord-Holland wordt dit werk gegund aan een uitzendbureau, die er mensen voor inhuurt op tijdelijke basis, want dat is goedkoper. Maar het bedienen van sluizen zou gewoon vast werk moeten zijn in een waterrijke provincie als  Noord-Holland. Een paar jaar terug was dat ook nog gewoon zo, toen was het een provinciale dienst. Vervolgens kwam het outsourcen in de mode en het begrip een compacte overheid met alle gevolgen voor de 'afgedankt' werknemers van dien. De provincie hoort ervoor te zorgen dat deze mensen weer gewoon vaste contracten krijgen, met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden." 

De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

De provincie heeft een aanbesteding lopen voor de inhuur van nautisch personeel, dat wil zeggen mensen die de sluizen, bruggen en pontjes in Noord-Holland bedienen. Het betreft in totaal zo'n 120 mensen. Van hen is 'n tiental in dienst van de provincie, de rest wordt ingehuurd via een zogenaamd nautisch uitzendbureau.

1. Noord-Holland telt vele bruggen, sluizen en enkele pontjes, totaal een 50-tal "objecten". Deze zullen er ook altijd zijn, het vele water is een van de attracties van Noord-Holland. Bedieners van de kunstwerken zullen dus ook altijd nodig zijn, net als bijv het schoonmaakpersoneel waarvan nu ook het rijk meent dat deze weer in dienst van de overheid moeten komen? Kunt u uitleggen waarom de provincie ervoor kiest om dit nautische personeel desondanks -ook nu weer, d.i. in een tijd dat het rijk doende is een regeling te treffen voor het schoonmaakpersoneel- extern in te huren?

2. Het maximum toegestane percentage externe inhuur door de overheid bedraagt 10%. Zoals eerder gebleken valt volgens de provincie Noord-Holland outsourcing van een dienst niet onder externe inhuur en genoemde aanbesteding dus ook niet. Kunt u dit standpunt toelichten, wat is volgens u dan het verschil?

3. Wat kost outsourcen van het nautisch personeel de provincie, inclusief de kosten van de aanbestedingsprocedure van begin tot eind en wat zou het de provincie kosten als het nautisch personeel in
provinciale dienst kwam?

4. Op dit moment is genoemde op dracht nog in handen van ODV Maritiem. Stel dat straks een ander bedrijf deze opdracht krijgt gegund, wordt het personeel (in zijn totaliteit) dat op dit moment de kunstwerken bedient, dan overgenomen door de nieuwe partij? Ofwel: heeft u in het bestek met betrekking hiertoe een eis gesteld? Kunt u uw antwoord toelichten?

5. In de provincie Gelderland is het nautisch personeel niet overgenomen door de nieuwe aanbieder, evenals in de provincie Zuid-Holland. Mocht dat in Noord-Holland ook gebeuren, dan zit in een keer zo'n 100 man zonder werk. Werkloos geworden, niet omdat zij hun werk niet goed doen, maar omdat de provincie een ander bedrijf de opdracht gunt, zonder bij de gunning extra voorwaarden te stellen met betrekking tot all  mensen die tot dan de kunstwerken bedienden. In welk opzicht en in welke mate voelt u zich verantwoordelijk voor deze 100 mensen en hoe laat u dat dan (nu en/of straks) blijken? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Als blijkt dat de nieuwe leverancier niet per direct 100 mensen kan leveren, bent u dan bereid er bij deze leverancier op aan te dringen het door ODV Maritiem tot nu toe voor Noord-Holland ingezette nautische personeel, over te nemen onder dezelfde arbeidsvoorwaarden, zoals overigens gebruikelijk is bij concessies in het OV? Kunt u uw antwoord
toelichten?

7. Uitzendbureau's werken over het algemeen met kortdurende contracten, flexcontracten dus.  Elke werknemer van wie het flexcontract wordt verlengd, heeft na enige tijd recht op een vast contract. Deze
wet is recent bijgesteld omdat er vele mazen waren en bedrijven die ook altijd wisten te vinden, met alle gevolgen voor flexwerkers van dien. Ook de nieuwe wet schijnt niet waterdicht te zijn. Bent u met mij eens
dat de provincie ervoor moet zorgen dat het nautisch personeel dat extern door de provincie wordt ingehuurd, er op moet kunnen rekenen dat zij na gebleken geschiktheid vast in dienst komen van het nautische
uitzendbureau? Zo nee, kunt u dat toelichten? Zo ja, hoe gaat u daarvoor
zorgen?

U bent hier