h

SP maakt zich zorgen over ontslagen in Noord-Hollandse thuiszorg, jeugdzorg en langdurige zorg

27 juni 2014

SP maakt zich zorgen over ontslagen in Noord-Hollandse thuiszorg, jeugdzorg en langdurige zorg

Naar aanleiding van de berichten over massale ontslagen in zorginstellingen door de reeds ingezette en voorgenomen Rijksbezuinigingen in de zorg heeft Carlien Boelhouwer van de SP-statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

 1. Een van de taken van het provinciebestuur is het voeren van arbeidsmarktbeleid. Daarnaast is de zorgeconomie een van de aandachtspunten voor de provincie Noord-Holland. Bent u met de Noord-Hollandse gemeenten structureel in gesprek over mogelijke oplossingen voor het verdwijnen van arbeidsplaatsen in de zorg? Zo niet
  waarom niet?
 1. Hoeveel banen zullen er in Noord-Holland in de
  langdurige zorg, thuiszorg en jeugdzorg verloren gaan door de door het kabinet en haar gedoogpartners beoogde decentralisaties en andere voorgenomen en al ingevoerde bezuinigingen? Kunt u dat aantal
  uitsplitsen naar regio, sector en instelling? Zo niet, waarom niet?
 1. Wat kan en moet volgens u het provinciebestuur betekenen in het voorkomen van verlies van arbeidsplaatsen in de
  langdurige zorg, thuiszorg en jeugdzorg in Noord-Holland?
 1. Hebt u samen met de gemeenten een lobby
  georganiseerd in Den Haag om te proberen ontslagen bij langdurige-zorginstellingen, thuiszorginstellingen en jeugdzorg in
  Noord-Holland te voorkomen? Zo niet, waarom niet?
 1. Wat kan en moet volgens u het provinciebestuur betekenen in het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen indien het verlies
  van arbeidsplaatsen in de zorg niet te voorkomen is?
 1. Kunt u aangeven of er Noord-Hollandse zorginstellingen zijn die op dit moment al gediplomeerde verzorgenden, verplegenden of
  ander gediplomeerd personeel ontslaan of die dat van plan zijn te gaan doen, om hen te vervangende door goedkopere buitenlandse arbeidskrachten zonder diploma's of lager gekwalificeerd? Zo ja, welke zijn dat? Zo
  niet, waarom kunt u dat niet aangeven?
 1. De SP-fractie vindt het ontslaan van
  gediplomeerde krachten met vervanging door minder gekwalificeerd personeel uit het buitenland een bijzonder ongewenste ontwikkeling omdat het grote verlies aan ervaring en competenties ten koste zal gaan van adequate zorgverlening. Bovendien groeit de werkeloosheid erdoor in
  Noord-Holland en is er dan sprake van verdringing op de arbeidsmarkt die weer
  sociale polarisatie tot gevolg heeft. Bent u het hierover met de SP-fractie eens en zo ja, bent u bereid om deze visie aan het kabinet en
  de Tweede en Eerste Kamer voor te leggen en om er bij deze gremia op aan te dringen de voorgenomen en al ingevoerde bezuinigingen op thuiszorg, jeugdzorg en langdurige-zorginstellingen in te trekken cq. de
  zorg op een betere, menselijkere, efficiëntere manier te organiseren? Zo niet, waarom niet?

U bent hier