h

Statencommissie wijst SP-aanpak van winkelleegstand af

14 januari 2014

Statencommissie wijst SP-aanpak van winkelleegstand af

De statencommissie Economie voelt nog weinig voor de plannen van de SP om iets te doen aan de leegstand en verloedering in kleine winkelcentra en winkelstraten. Kleine winkels houden het hoofd niet meer boven water, met als gevolg leegstand. De SP had daarom een initiatiefvoorstel gemaakt voor herstructurering van winkelstraten en buurt­winkelcentra. Dit kan helpen winkels te behouden, maar ook om leegstaande winkelpan­den een andere functie te geven. Voor de SP is dat urgent. De meeste partijen in provin­cia­le staten wachten echter liever af tot gedeputeerde staten met plannen komen. Dat bleek op 14 januari bij de behandeling van het voorstel van de SP in de Commissie WEB.   

De SP wil dat de provincie met een regeling komt om gemeenten te helpen bij het opknap­pen en overeind houden van kleine winkelcentra en winkelstraten. Veel gemeenten heb­ben daarvoor onvoldoende kennis en middelen. De provincie kan met specialistische kennis helpen bij het maken van herstructureringsplannen. Ook kan ze kleine subsidies geven om de ruimtelijke kwaliteit van kleine winkelcentra en winkelstraten op te krikken. Voor industrieterreinen heeft de provincie al zo’n regeling, die leegstand moet tegengaan. Herontwikkeling van bestaande terreinen maakt bovendien nieuwe industrieterreinen minder nodig. De SP wil een vergelijkbare regeling voor kleine winkelcentra en winkel­straten. SP-statenlid Marnix Bruggeman, die het plan in de commissie verdedigde, gaf aan dat het om een lastig probleem gaat. De opmars van internet-winkelen moet niet worden overdre­ven. Volgens een rapport van ABN Amro gaat op dit moment slechts zes procent online, en het verschilt per winkelsoort. Anders dan gedeputeerde staten vindt de SP wel dat het een belangrijke provinciale taak is om winkelcentra en winkelstraten te helpen zich aan te passen aan nieuwe tijden. De belangenorganisatie van winkeliers Detailhandel Nederland vindt dit ook. Het plan van de SP kreeg wel steun van CDA-statenlid Ciel Stevens. Zij vindt niet dat de provincie taken bij de gemeenten moet weghalen, maar ziet ook een taak voor de provin­cie als regisseur en kennismakelaar. Financiële steun kan uit het Ontwikkelingsfonds of het budget Dorps- en Stadsvernieuwing. VVD-gedeputeerde Jan van Run vond het plan van de SP grotendeels overbodig. Hij kondigt al bijna een jaar aan dat hij met eigen plannen gaat komen. De SP komt binnenkort met een ander plan om de bouw van nieuwe winkelcentra tegen te gaan. De provincie staat nu nog de bouw toe van nieuwe winkels tot een maximum van 5.000 m2 per bestemmingsplan. De SP wil dat dit maximum aanzienlijk omlaag gaat.

U bent hier