h

Geen provinciale inmenging bij fusie en samenwerking

4 december 2013

Geen provinciale inmenging bij fusie en samenwerking

De SP vindt dat de provincie recht moet doen aan provinciaal beleidskader herindeling, en zich dus niet ongevraagd moet opdringen aan de IJmondgemeentes die samenwerking overwegen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "In het beleidskader staat duidelijk dat herindelingen van onder op moeten komen, gemeentes moeten zelf met die wens bij de provincie aankloppen, voordat de provincie actie onderneemt. Dat is een goed uitgangspunt maar daar moet de provincie zich dan wel aan houden. 

Vorige week bleek dat de provincie Velsen en Beverwijk per brief had laten weten dat ze een verkenner zouden sturen om te onderzoeken hoe de bestuurskracht van de IJmondgemeentes verbeterd kan worden. Aangezien de IJmondgemeentes niet om hulp hadden aangeklopt bij de provincie, daar ze zelf al druk bezig zijn de bestuurskracht in de regio te verstevigen, viel die brief niet in goede aarde. Boelhouwer: "Kan ik me voorstellen. Herindelingen zijn ingrijpend, die lukken alleen als de bevolking er mee instemt en de gemeentebesturen er voor zijn. In die volgorde, de provincie heeft hierin geen actieve rol."  

De SP heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Volgens een bericht in het Noordhollands Dagblad van 23 november 2013 is de gemeenteraad van Velsen woedend op Gedeputeerde Staten – VVD, PvdA, D66 en CDA – van Noord-Holland omdat die de gemeente in een brief had laten weten in de nabije toekomst een “verkenner” naar de gemeenten Velsen en Beverwijk te sturen om een fusie tussen Beverwijk en Velsen voor te bereiden.   “Ik heb veel reacties gehoord maar allemaal met dezelfde rode draad. En dat is dat Gedeputeerde Staten de plank volledig misslaan met deze brief. Ja, zelfs dat het college daarmee het prille samenwerkingsproces in gevaar brengt”, aldus het begin van een schriftelijk statement van de voltallige gemeenteraad van Velsen.  


  1. a. Klopt het dat Gedeputeerde Staten aan Velsen en Beverwijk een brief hebben gestuurd over een daarheen te sturen “verkenner”?

b. Wat verstaat u precies onder het begrip en/of de functionaris verkenner en welke precieze opdracht zou deze persoon van u meekrijgen?

 

  1. Zo ja, welke beweegredenen had u om de brief op juist dat moment te sturen? Immers, de twee gemeenten zijn bezig met gesprekken over samenwerking, maar dit is allemaal nog pril en een “pottenkijker” erbij zou het proces kunnen frustreren. En dat – het frustreren van het proces – lijkt nu gebeurd te zijn door uw handelen. Uw antwoord graag toelichten.

  2. In het beleidskader bestuurskrachtige regio’s staat dat het provinciebestuur er voor kiest om vanaf nu voorstellen met betrekking tot herindelingen van onder op te laten komen, dus van de desbetreffende gemeenten zelf, en pas dan als provincie stappen te gaan ondernemen. Heeft één van de hierboven genoemde gemeenten u verzocht om ondersteuning met betrekking tot de fusie? Uw antwoord graag toelichten.

  3. Wat betekent het begrip “van onderop” in het voornoemde beleidskader voor u precies, ten aanzien van eventuele bemoeizucht van het provinciebestuur met het al dan niet zelfstandig voortbestaan van gemeenten?

  4. Is er inmiddels contact geweest met de gemeenten Velsen en Beverwijk over de door Gedeputeerde Staten verzonden brief?  

U bent hier