h

Buslijn 29 Texel bedreigd

14 oktober 2013

Buslijn 29 Texel bedreigd

Half december zou de provincie een deel van het busnet op Texel willen vervangen door belbusjes of taxi's. Maar krap twee maanden voor de start weten passagiers en buschauffeurs nog steeds niet precies waar ze aan toe zijn. SP-statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

De statenleden hebben op Texel gesproken met reizigers en buschauffeurs. Over het algemeen vinden zij het belbusplan een verslechtering. Vooral de opheffing van buslijn 29 van de veerboot naar De Cocksdorp zit hun dwars. De SP wil weten of Gedeputeerde Staten ook op de hoogte zijn van alle kritiek op de plannen. Verder willen ze weten wanneer de “Pilot Texel vervoer op maat” nu eigenlijk van start gaat.

Nu wordt buslijn 29 nog gereden door Connexxion. Als de lijn wordt vervangen door belbusjes van taxiondernemers worden buschauffeurs overbodig. De SP vraagt hoe lang van te voren de buschauffeurs zekerheid gegeven zou moeten worden over hun toekomst.

Ook vragen zij of er na opheffing van bus 29 wel genoeg belbusjes zullen zijn om op drukke dagen alle Texelaren en toeristen vanaf de veerboot te kunnen vervoeren, en of die alle mogelijke bagage zoals bolderkarren, vouwfietsen en rolstoelen mee kunnen nemen, zoals nu kan in de bus. De SP wil verder weten of het wel een goed idee is dat toeristen zich voortaan vooraf per telefoon moeten aanmelden voor een busrit, voordat ze met de boot op Texel aankomen. Een andere vraag gaat over de scholieren, die nu nog gewoon dagelijks op de halte op de bus kunnen wachten.
De provincie trekt voor de belbusproef ruim anderhalf miljoen extra uit. Alberts en Bruggeman vragen of er in Nederland niet al genoeg proeven met belbussen zijn geweest en of bekend is of die proeven extra passagiers hebben opgeleverd of juist verlies van reizigers.
 


Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 11 oktober 2013

Vragen van mevrouw R. Alberts en de heer J.M. Bruggeman (SP), Pilot Texel: vervoer op maat.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van provinciale staten mede, dat op 11 oktober 2013 door de leden van provinciale staten, mevrouw R. Alberts en de heer J.M. Bruggeman (SP), de volgende vragen bij gedeputeerde staten zijn ingekomen.

Inleiding

Op 16 juli 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020, statenvoordracht 2012 | 64.
In dit programma is als project V opgenomen: Pilot Texel: vervoer op maat.
De pilot zou inzicht moeten geven over een vervoernetwerk op maat. De huidige jaarlijkse exploitatiebijdrage (€ 800.000) voor het lijnennet op Texel zou behouden blijven, maar anders worden ingezet (gecombineerd Taxi/busvervoer). Daarnaast zouden eenmalige investeringen worden gedaan in een regiecentrum e.d. (gereserveerd bedrag € 1.600.000). Volgens de projectomschrijving zou begin 2013 worden gestart met de uitvoering van de pilot, maar dit is tot op heden niet gebeurd.

Vragen

1. Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven wanneer de pilot start?

2. Is het juist dat tijdens de pilot de bestaande buslijn 29 ('t Horntje Veerhaven – De Cocksdorp Klimpstraat), welke thans in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd door Connexxion, wordt opgeheven?
 Zijn er tijdens de pilot ook gevolgen voor de dienstuitvoering op lijn 28 ('t Horntje Veerhaven – De Koog Nikadel)?

3. Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven hoe hoog sinds april 2013 de maximale statische en dynamische bezetting is geweest in een busrit van lijn 29?
 Hoeveel taxi's of taxibusjes zouden bij een dergelijke maximale bezetting moeten zijn ingezet? Zal tijdens de pilot dit aantal taxi's of busjes gelijktijdig beschikbaar zijn?

4. Kunnen Gedeputeerde Staten inzicht geven in de ritprijzen die tijdens de pilot aan de reiziger in rekening zullen worden gebracht? Verschillen deze prijzen van de huidige tarieven op lijn 28 en 29? Kan voor de betaling gebruik worden gemaakt van de OV-chipkaart? Is de OV-studentenkaart geldig? Gelden uw antwoorden ook indien de pilot na twee jaar zou worden voortgezet als definitief project?

5. Welke faciliteiten zullen tijdens de pilot worden geboden voor het meenemen van rolstoelen, kinderwagens, bolderwagens, drumstellen, surfplanken, vouwfietsen e.d.?

6. Voor welke bestemmingen op Texel moeten passagiers zich voorafgaand aan hun reis telefonisch aanmelden? Hoe lang van te voren? Zijn er tijdsmarges ten opzichte van het afgesproken ophaaltijdstip? Op welke wijze wordt voorzien in vervoer van reizigers die niet kunnen of willen beschikken over een mobiele of vaste telefoon in het algemeen, en in het bijzonder ouderen en sommige visueel gehandicapten? Hoe wordt het dagelijks vervoer van scholieren geregeld?

7. Is het tijdens de pilot nog mogelijk een toeristische rondrit te maken die de volledige route van lijn 29 omvat?

8. Is het juist dat inmiddels vergevorderde besprekingen gaande zijn met drie taxi-ondernemers op Texel? Wordt met hen ook gesproken over een malus-regeling voor gevallen waarin zij bij uitvoering van de vervoersovereenkomst niet volledig presteren?

9. Welke kwaliteitseisen worden in de pilot gesteld aan deelnemende vervoerders en hun personeel, zoals onder meer code 95 van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid, Keurmerk Touringcarbedrijf en naleving van ATW en ATB?

10. Hoeveel van de thans 14 op Texel werkzame chauffeurs van Connexxion zullen tijdens de pilot overbodig worden? Onder welke CAO zijn deze chauffeurs werkzaam? Onder welke CAO zullen chauffeurs van de taxi's of taxibusjes tijdens de pilot werkzaam zijn? Indien verschillend, waaruit bestaan in hoofdlijnen de verschillen op het gebied van beloning en arbeidsvoorwaarden?

11. Zijn er in Nederland niet al genoeg pilots geweest met belbussen, beltaxi's en vergelijkbare concepten? Wat kan uit deze pilots worden geleerd voor wat betreft de omvang van het gebruik, in vergelijking met traditionele busdiensten?

12. In de afgelopen week hebben vragenstellers vele gesprekken gevoerd met op Texel woonachtige passagiers van lijn 29 en met chauffeurs van Connexxion op Texel. Uit deze gesprekken bleek dat bijna alle gesprekspartners grote twijfels hebben bij nut en noodzaak van de pilot en dat zij, ondanks door de gemeente Texel belegde informatieavonden, in onwetendheid verkeren over de wijze van uitvoering én de begindatum van de pilot.
Waren deze signalen vanuit bevolking en rijdend personeel ook aan Gedeputeerde Staten bekend ten tijde van indiening van deze vragen?
Is het Gedeputeerde Staten bekend dat de Faceboekpagina “Behoud de Bus”, welke zich kant tegen de pilot en pleit voor het ongewijzigd handhaven van lijn 29, op 25 september jongstleden reeds was gezegend met 529 zogenaamde “likes”?

13. Hoe luidt – kort samengevat – het advies van het Rocov over de pilot?

14. Tenminste hoe lang van te voren zouden naar het oordeel van Gedeputeerde Staten reizigers en chauffeurs over hun toekomstig vervoers- respectievelijk arbeidslot behoren te worden ingelicht?

 

Gedeputeerde staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

 

U bent hier