h

Side-letter collegeakkoord: opheldering gevraagd

20 november 2012

Side-letter collegeakkoord: opheldering gevraagd

De SP wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten of het huidige college van GS naast het programakkoord ook een side-letter kent. SP-statenlid Dago Wellink: “Het College dat hiervoor zat, dat waar Hooijmaijers het hoofd van vormde, kende niet alleen een programakkoord maar ook een –geheime- side-letter. Daar stonden extra afspraken in tussen de collegepartijen. Als dit college ook onderling afspraken heeft gemaakt, willen wij dat weten. Dat scheelt uren voor niets vergaderen.”

De SP heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 20 november 2012

Inleiding

De SP is Gedeputeerde Staten erkentelijk voor de beschikbaarstelling van het voormalige geheime stuk met de titel ‘Logboek collegeonderhandeling 2007'. Het stuk is ondertekend op 12 april 2007, een week later na de vaststelling het collegeprogramma `Krachtig in Balans'. Deze ‘side-letter' van de collegeonderhandelingen is ondertekend door de leden van GS welke op 12 april door de Staten zijn benoemd en niet door de coalitiepartijen die de onderhandelingen hebben gevoerd. Het toenmalige GS-lid, dhr. Mooij, spreekt over dit logboek `als een nieuw fenomeen'. Gedeputeerde Staten besluiten op 12 april dat het stuk een geheim stuk is.
Het overlegde ‘logboek’ roept bij de SP de volgende vragen op:

Vragen:

1. Waarom is destijds tot geheimhouding besloten van dit ‘logboek’? Hoe staat het huidige college, met de kennis van nu, tegenover het geheimhoudingsbesluit?
2. Wat was de relatie tussen dit ‘logboek’ en het programma-akkoord? Welke toegevoegde waarde heeft het ‘logboek’ gehad ten opzichte van het collegeakkoord en de bestuursperiode waarin het akkoord en het logboek geldig waren? Heeft dit ‘logboek’ een rol gespeeld in de discussies in de Statencommissies en Provinciale Staten? Zo ja, op welke wijze?
3. Waarom was de tekst uit het collegeakkoord niet voldoende? Werd op deze wijze collegiaal bestuur afgedwongen?
4. In het collegeprogramma `Krachtig in Balans’ staat de volgende passage: Om procedures te verkorten zullen wij, ook bij kleine afwijkingen van de rode contouren, indien nodig de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan toepassen en daarover achteraf Provinciale Staten informeren. In het ‘logboek' staat onder
punt 4: Onder `kleine afwijkingen van de rode contouren' (....), worden verstaan de reeds geplande acht afwijkingen.
Vragen: Om welke 8 afwijkingen ging het en was daarover al afstemming met (de commissie van) PS en GS? Zo niet waarom werd dit dan vastgelegd in een ‘logboek'?
5. In het collegeprogramma `Krachtig in Balans’ staat de volgende passage: Wij zullen de totstandkoming van twee pilots met viskwekerijen stimuleren. In het ‘logboek' staat onder punt 28: Voor het stimuleren van een experiment met viskweekvijvers door een bestaand bedrijf, kan een revolving fund worden opgericht.
Vragen: Was op 12 april 2007 al duidelijk om welk bestaand bedrijf het zou gaan? Zo ja, welk bedrijf? Waarom is de tekst van het akkoord beperkt tot een bestaand bedrijf?
6. In het collegeprogramma Krachtig in Balans staat de volgende passage: Wij zullen trachten de besluitvorming door het Rijk te bevorderen (.....) , over een verbeterde openbare vervoerverbinding tussen Amsterdam en Almere en (....). In het ‘logboek' staat onder punt 8: Als er een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Almere, is het college voor een ondertunnelde OV-verbinding door het IJmeer.
Los van de inhoud vraagt de SP zich af waarom er een nadere invulling van dit deel van het collegeakkoord nodig? Stonden de Staten niet buiten spel bij de discussies over die OV-verbinding? Zo nee, waarom niet?
7. Is er ook sprake van een side-letter bij de het collegeakkoord 2011-2015, al dan niet tussen de collegepartijen of leden van Gedeputeerde Staten gesloten?

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

U bent hier