h

Provincie zou oordelen van de Rekenkamer af moeten wachten

20 november 2011

Provincie zou oordelen van de Rekenkamer af moeten wachten

De SP vindt het verontrustend dat het Provinciebestuur (GS) niet de beleefdheid opbrengt de resultaten van het door de Proviale Staten gevraagde rekenkameronderzoek af te wachten. SP-statenlid Colette Sacco: "De provincie stoomt door, en lijkt niet te beseffen dat de volksvertegenwoordiging, PS dus, bepaalt en niet GS. De provincie past voorzichtigheid, we hebben in Noord-Holland genoeg ellende gehad wat betreft slecht geleide jeugdzorg."

Provinciale Staten hebben half juni 2011 de Rekenkamer gevraagd te kijken of het door de jeugdzorginstellingen ontworpen plan tot verbetering van de beleidsinformatie in de jeugdzorg hout sneed. Begin november echter heeft het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) het verbeterplan zo ongeveer naar de papiermand verwezen, zonder de resultaten van het rekenkameronderzoek dat rond medio november zou worden gepresenteerd, af te wachten. Sacco: "Het is niet netjes om de Rekenkamer en daarmee Provinciale Staten die om het Rekenkameronderzoek had gevraagd, op deze manier voor een voldongen feit te stellen. GS geeft daarmee te kennen dat zij geen waarde hecht aan wat Provinciale Staten belangrijk vindt. Dat is hoogmoedig handelen en hoogmoed komt voor de val.'

Een onderdeel van het plan van de instellingen laat de provincie ongemoeid. Het externe databasesysteem wil GS doorontwikkelen. Over dat plan had de Rekenkamer al eerder, in hun eerste onderzoek over de jeugdzorg, twijfels geuit. De Rekenkamer achtte het niet verstandig een database met dergelijke privacygevoelige informatie bij een externe partij neer te leggen. Sacco: "De provincie heeft door een extern onderzoeksbureau het nut van dit databasesysteem laten onderzoeken. Hun conclusie is: het is onverstandig om de ontwikkeling in mediae res stop te zetten. Bureau Jeugdzorg is er nl inmiddels aan gewend geraakt, en weer met een nieuw systeem beginnen, is ook kapitaalverlies. Daar valt iets voor te zeggen. Niettemin: de provincie had er beter aan gedaan de raadpleging van en de discussie met PS hierover af te wachten en niet eigenmachtig dit besluit te nemen."

U bent hier