h

Provincie mag niet meehelpen aan wegbezuinigen busbanen

10 augustus 2010

Provincie mag niet meehelpen aan wegbezuinigen busbanen

De SP vindt dat er niet bezuinigd mag worden op de vrije busbanen langs de A1 en A6. De rijksoverheid overweegt als een van de bezuinigingsmaatregelen de vrije busbanen tussen Amsterdam en Almere te schrappen als die snelwegen verbreed worden. Als dat gebeurt moet Noord-Holland de toegezegde 50 miljoen euro intrekken. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks heeft een provinciale bijdrage van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbreding van een aantal rijkswegen rond Amsterdam; de snelwegen A1, A6 en A10. Door het verbreden van de snelwegen denken Gedeputeerde Staten de bereikbaarheid van o.a. Almere te kunnen verbeteren.

De (demissionaire) regering en een aantal potentiële nieuwe regeringspartijen vinden dat de rijksoverheid de komende jaren gigantisch moet bezuinigen. Als één van de mogelijke bezuinigingsmaatregelen wordt genoemd het afzien van de voorgenomen aanleg van vrije busbanen bij de verbreding van de A6-A1. Dat betekent dat de automobilist wel extra ruimte krijgt, maar dit ten koste gaat van de vrije ruimte voor de bus.

Harald Bos: “De SP vindt een ongehinderde doorstroming van bussen op vrije busbanen tussen Almere en Amsterdam van groot belang voor de leefbaarheid in en de bereikbaarheid van dit deel van de randstad. De provincie Noord-Holland moet vooral investeren in het verbeteren van het openbaar vervoer en niet in het verbreden van wegen of het aanleggen van nieuwe wegen”.

De vragen luiden als volgt.

1. Is het bedrag van 50 miljoen euro al betaald? Zo ja, wanneer en aan wie.

2. Wat is het oordeel van Gedeputeerde Staten over de mogelijke bezuinigingen op de busbanen langs de A6 en de A1?

3.a. Is het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks van mening dat de provincie Noord-Holland 50 miljoen euro moet betalen aan de verbreding van de genoemde rijkswegen als daarbij bezuinigd wordt op de busbanen?
3.b. Zo ja, waarom?
3.c. Hebben alle gedeputeerden hier hetzelfde standpunt over?

4. Kunt u uitleggen hoe er indien de busbanen wegbezuinigd worden sprake is van een “krachtige balans tussen economie en ecologie” en “een verbeterde openbaar vervoerverbinding tussen Amsterdam en Almere” zoals u de inwoners beloofd heeft in uw collegeprogramma 2007-2011?

5. Bent u bereid de toegezegde bijdrage van 50 miljoen euro in te trekken indien het rijk bezuinigt op de busbanen langs de A6 en de A1? Zo nee, waarom niet.

U bent hier