h

Vragen over rol provincie en informatievoorziening bij rituitval streekvervoer

24 december 2009

Vragen over rol provincie en informatievoorziening bij rituitval streekvervoer

De afgelopen dagen werden gekenmerkt door winterse weersomstandigheden. Veel openbaar vervoerbedrijven, waaronder Connexxion, beperkten of staakten het vervoer. In de maatschappelijke en politieke discussies die hierover nu gevoerd worden, wordt soms de zwarte piet uitgedeeld aan individuele buschauffeurs, die geen zin zouden hebben om te rijden of niet zouden durven te rijden.

De SP vindt het onjuist en ongewenst als de discussie op deze manier gevoerd gaat worden. Bert Putters: "De busreizigers schieten niets op met zulke 'daadkrachtige' taal aan het adres van individuele buschauffeurs. In plaats daarvan moeten de verantwoordelijken, te weten de directies van de openbaar vervoerbedrijven èn de provinciebesturen - zowel in hun rol als opdrachtgevers voor het openbaar vervoer als in hun rol als wegbeheerder (gladheidbestrijding) - aangesproken worden op hun taken en verantwoordelijkheden."

Op 22 december heeft Bert Putters de volgende schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld.

1. Is het Gedeputeerde Staten bekend dat Connexxion op zondag 20 en maandag 21 december het vervoer in Noord-Holland staakte?

2. Zijn Gedeputeerde Staten hierover geïnformeerd, dan wel om advies gevraagd?

3. Kunt u uitleggen waarom als overige oud- of semi-overheidsinstellingen als post, politie en brandweer hun normale diensten hervatten en het verkeer- en weeralarm worden ingetrokken, Connexxion niet start met het oppakken van de dienstregeling?

4. Hoe (welke procedure en welke actoren) wordt bepaald dat Connexxion in Noord-Holland bepaalde ritten of de gehele dienstregeling niet rijdt c.q. hoeft te rijden?

5. Heeft het niet-rijden van Connexxion te maken met het materieel, bijvoorbeeld geen gebruik maken van winterbanden?

6. Hoe verklaart u dat andere vervoerbedrijven (het GVB in Amsterdam) wel naar hetzelfde concessiegebied Gooi en Vechtstreek rijden (Weesp) en Connexxion niet?

7. Onze indruk is dat de informatie van Connexxion naar de reizigers duidelijker en eenduidiger had kunnen verlopen. Bent u dat met ons eens?

8. Heeft het college en/of de gedeputeerde de website van de provincie Noord-Holland www.noord-holland.nl op één van deze winterse dagen geraadpleegd? Zo nee, waarom niet?

9. Is het u, net als de SP, opgevallen dat de provincie op haar website geen enkele informatie verstrekte aan de inwoners die redelijkerwijs zouden kunnen verwachten (onder andere door de tekst “deze bus rijdt in opdracht van de provincie Noord-Holland” achterop de bussen) dat de provincie actuele informatie zou verschaffen over de situatie?

10. Waarom heeft de provincie geen informatie op haar website gegeven aan de reizigers en inwoners van Noord-Holland, temeer daar u had kunnen waarnemen dat de informatie op de website van Connexxion gedetailleerder en duidelijker had kunnen zijn?

11. Kunt u gedetailleerd uitleggen hoe u in uw rol als wegbeheerder heeft geopereerd in de sneeuwoverlast en de gladheidbestrijding op provinciale wegen?

12. Wilt u aangeven op welke provinciale wegen/wegvakken (inclusief busbanen en busstroken) sprake was van voortdurende sneeuwoverlast en/of gladheid die een belemmering vormde voor Connexxion om het busvervoer over deze wegen/wegvakken uit te voeren. Om welke buslijnen gaat het hierbij?

13. Hoe gaan Gedeputeerde Staten de gedupeerde reizigers compenseren?

14. De SP vindt dat in ieder geval zo spoedig mogelijk een excuusadvertentie van Gedeputeerde Staten in de landelijke en regionale bladen moet worden geplaatst. Immers, als u reclame achterop bussen maakt met de tekst “deze bus rijdt in opdracht van de provincie Noord-Holland” moet u ook bereid zijn uw nek uit te steken als de omstandigheden voor u wat minder gunstig zijn. Gaat u een dergelijke advertentie plaatsen? Zo nee, waarom niet?

15. De SP neemt aan dat Gedeputeerde Staten zo spoedig mogelijk een onderzoek starten naar de oorzaak van de situatie (onder andere: hoe heeft dit kunnen gebeuren, wat is de rol van de verschillende actoren geweest, welke verbeteringen zijn er mogelijk, wanneer kunnen deze verbeteringen doorgevoerd worden zodat de busreizigers in Noord-Holland in de toekomst gebruik kunnen maken van betrouwbaarder busvervoer) en Provinciale Staten en de inwoners van Noord-Holland over de opzet en de uitkomsten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk informeren. Mogen wij hierop rekenen? Zo nee, waarom niet?

U bent hier