h

SP vraagt opheldering over uitspraken gedeputeerde Post

1 december 2009

SP vraagt opheldering over uitspraken gedeputeerde Post

De SP heeft door het stellen van schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het college van gedeputeerde staten over uitspraken die gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) heeft gedaan. De gedeputeerde heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan de gemeente Amstelveen en heeft daar een aantal uitspraken gedaan over ontwikkelingen die samenhangen met de verbreding van de A9. De SP wil van het college weten hoe de uitspraken van de gedeputeerde zich verhouden tot het beleid van de provincie en of de uitspraken in strijd zijn met doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, openbaar vervoer en wonen.

Inleiding

Op 20 november 2009 heeft gedeputeerde Post een werkbezoek gebracht aan de gemeente Amstelveen en het gebied rond de A9 (Zone A9) in het bijzonder.

De gemeente Amstelveen geeft aan dat de ondertunneling van de A9 voor Amstelveen een unieke kans is om de stad te helen en onderschreef het belang van goed openbaar vervoer van en naar Amstelveen. Wethouder Pols: “In de Zone A9 komen lokale en regionale doelen op het gebied van bereikbaarheid, wonen en duurzaamheid samen. Het is een veelomvattend en langlopend project waarbij iedere vorm van ondersteuning welkom is.”

Mevrouw Post was onder de indruk van de ambities van de gemeente en staat open voor samenwerking om de gemeenschappelijke doelen op het gebied van wonen, openbaar vervoer en duurzaamheid te realiseren. Mevrouw Post: “De plannen voor de gebiedsontwikkeling in de zone A9 zijn ambitieus en ik ben onder de indruk dat er een sluitende business case is. De provincie gaat graag het gesprek aan over het invullen van samenwerking.”

(Bron: website gemeente Amstelveen.)

Vragen

1.a. Heeft de gemeente Amstelveen de gedeputeerde geïnformeerd over het aantal extra verbindingen tussen Amstelveen-noord en Amstelveen-zuid dat na ondertunneling van de A9 ontstaat? Zo ja, om hoeveel extra verbindingen gaat het en waar zijn deze verbindingen geprojecteerd?
1.b. Zijn gedeputeerde staten van mening dat de gemeente Amstelveen in staat is met dit aantal nieuwe verbindingen “de stad te helen”? Zo ja, kunt u uw standpunt inhoudelijk onderbouwen?

2.a. Volgens de gedeputeerde draagt de verbreding van de A9 bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen op het gebied van duurzaamheid. Zijn gedeputeerde staten van mening dat het verdubbelen van een snelweg, dus het faciliteren van meer automobiliteit, bijdraagt aan het (provinciaal) beleidsdoel duurzaamheid? Zo ja, kunt u uw standpunt toelichten?
2.b. Zijn gedeputeerde staten van mening dat het aanleggen van de oostelijke tunnelmond vlak naast een woonwijk (de Operabuurt) bijdraagt aan (provinciale) beleidsdoelen op het gebied van duurzaamheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid? Zo ja, kunt u uw standpunt toelichten?

3. Volgens de gedeputeerde dragen de plannen voor de Zone A9 bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen op het gebied van openbaar vervoer. De gemeente Amstelveen heeft plannen om een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt te realiseren ten noorden van de A9 waar de Zuidtangent de “Noord-Zuidlijn” kruist.

a. Kunnen gedeputeerde staten uitleggen waarom een openbaar vervoerknooppunt ten noorden van de A9 (bij de Carmenlaan) nodig is, terwijl de Zuidtangent de railverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam CS vanaf medio 2010 ten zuiden van de A9 kruist (bij de halte Ouderkerkerlaan)?
b. Is de gedeputeerde er van op de hoogte dat er blijkbaar al een definitief besluit genomen is over het tracé van de Noord-Zuidlijn ten zuiden van station Amsterdam Zuid? Zo ja, welk bestuursorgaan heeft dat definitieve besluit genomen en is er ook een volledige dekking van de kosten die dat met zich meebrengt?

4. Als er een openbaar vervoerknooppunt aan de Carmenlaan aangelegd wordt, is het onmogelijk op die locatie de woningen te bouwen die de gemeente Amstelveen beloofd heeft toen op diezelfde locatie begin 2007 circa 72 goedkope huurwoningen zijn gesloopt.

a. Zijn gedeputeerde staten op de hoogte van deze toezegging en welke consequentie heeft deze toezegging voor de medewerking van de provincie aan de plannen van de gemeente Amstelveen?
b. Hoe wordt door het aanleggen van een openbaar vervoerknooppunt bij de Carmenlaan een bijdrage geleverd aan het realiseren van “gemeenschappelijke doelen op het gebied van wonen”?

5. De gedeputeerde zegt dat de provincie graag het gesprek aangaat over het invullen van samenwerking met de gemeente Amstelveen over bovenstaande onderwerpen. Kunnen gedeputeerde staten aangeven wat hierbij de doelen en randvoorwaarden (ook financieel) van de provincie zijn?

U bent hier