h

Tweede kans voor initiatiefvoorstel verdubbeling spoor Noord-Holland Noord

15 juli 2008

Tweede kans voor initiatiefvoorstel verdubbeling spoor Noord-Holland Noord

Het initiatiefvoorstel van de SP tot verdubbeling van het spoor in Noord-Holland Noord moet een tweede kans krijgen. In juni kreeg het voorstel helaas onvoldoende steun van Provinciale Staten. Behalve de SP steunden alleen de fracties van ChristenUnie-SGP en D66 het voorstel. Toch gaven PvdA en GroenLinks aan niet helemaal afwijzend tegenover het voorstel te staan. Bert Putters heeft deze twee fracties enige tijd geleden gevraagd tot overleg te komen over een aangepaste versie van het voorstel, die op bredere steun in de staten zou kunnen rekenen. Omdat reacties van PvdA en GroenLinks op dit verzoek uitbleven, heeft Putters deze fracties opnieuw uitgenodigd tot overleg.

De eerste versie van het initiatiefvoorstel van de SP luidde als volgt.

Initiatiefvoorstel Verdubbeling spoor Noord-Holland Noord

Inleiding

In 1983, bij het gereedkomen van de spoortunnel onder het Noordzeekanaal, zijn er diverse aanpassingen aan het spoor gekomen. Zo is station Zaandam in zuidelijke richting verplaatst, een spoor fly-over over de provincialenweg gekomen richting Purmerend, de spoorbrug over de Zaan verdubbeld, een nieuw station Zaandam-Kogerveld geopend, het spoor verdubbeld tussen Zaandam en Hoorn. Het armseinenstelsel is vervangen door een centrale seinbediening vanuit Amsterdam tot Hoorn. Het traject Hoorn-Heerhugowaard en het traject met het nieuwe station Hoorn Kersenboogerd-Enkhuizen is voor verdubbeling aangepast. Alle bruggen en kunstwerken zijn verdubbeld, behalve het spoorviaduct nabij Enkhuizen over de N 302.
Omdat het aanbod van reizigers enorm is gestegen de laatste jaren en er door te weinig zitplaatsen een negatieve uitwerking is ontstaan om nog meer reizigers te genereren, blijven veel forensen gebruik maken van de auto en daardoor bijkomende fileleed. De treinfrequentie en de vertragingsrisico’s op de enkelspoortrajecten zijn respectievelijk te laag en te kwetsbaar. Door de eventuele verdubbeling van de verschillende trajecten in Noord-Holland Noord zou de treinfrequentie kunnen worden verhoog naar een kwartiersdienst, met in de spits ook nog extra forenzen treinen.
De file op de A7 begint niet in Purmerend, maar al veel eerder in Den Oever en respectievelijk Enkhuizen en later al in Hoorn. Door een beter aanbod van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) is er ook een alternatief voor het rekeningrijden en hebben forenzen en ‘fun-reizigers’ een alternatief. Veel inwoners kiezen al voor het OV, wanneer zij naar Schiphol of naar Amsterdam gaan.
De fractie van de SP heeft al twee keer een motie ingediend, de fractie van de CU-SGP één. Bij de voordracht van de N23, heeft de SP weer aandacht gevraagd in haar motie voor verdubbeling van het traject Heerhugowaard-Hoorn-Enkhuizen. En willen wij ook stilstaan bij het traject Schagen-Den Helder.
Uit een publicatie van de rijksoverheid blijkt dat er kansen voor de provincie zijn tot het genereren van geld voor het eventueel verdubbelen van de spoorlijnen in Noord-Holland Noord.

Het IPO schrijft daarover:
“Kamer bijna unaniem voor meer regionale stations”

De Tweede Kamer heeft woensdag 2 april bijna unaniem ingestemd met de moties-Cramer over het eenvoudiger realiseren van regionale stations en een grotere invloed daarop voor de decentrale overheden. Hierdoor kunnen er meer stations komen.
De Tweede Kamer heeft woensdag 2 april bijna unaniem ingestemd met de moties-Cramer over het eenvoudiger realiseren van regionale stations en een grotere invloed daarop voor de decentrale overheden. Hierdoor kunnen er meer stations komen. In het MIRT moet voortaan een projectblad komen met daarop regionale stations die de regio's geopend willen zien. Dan wordt beter zichtbaar welke keuzes kunnen worden gemaakt en welke belangen worden gediend. Nu is dat vaak onduidelijk. Door de regels te vereenvoudigen mogen extra sporen die nodig zijn bij een nieuw station, straks uit een apart budget worden betaald. Dit is nodig, want het stationsbudget voorziet niet in de (kosten van) aanleg van sporen. Zonder dubbelsporen of inhaalsporen zou de opening van regionale stations echter leiden tot vertraging van intercity's en goederenvervoer. die bezwaren lijken nu te kunnen worden opgelost. Minister Eurlings had in de Kamer al aangegeven geen bezwaar te hebben tegen deze moties. Hij ziet ze als ondersteuning van zijn beleid. Dit is ook gunstig voor de invulling van het Actieprogramma Regionaal OV van staatssecretaris Huizinga, waarin regionaal spoor ook een belangrijke rol moet spelen.
Door de aanname van deze motie zijn er nieuwe mogelijkheden om de sporen aan te pakken en dient de provincie zich aan te melden voor én! nieuwe stations én! verdubbeling van sporen in de regio Noord-Holland Noord.

Ontwerpbesluit:
Provinciale Staten van Noord-Holland;
Gelezen het Initiatiefvoorstel van de fractie SP 15 april 2008;
Gelet op de uitspraken gedaan op 2 april 2008 in de Tweede Kamer en het unaniem aannemen van de motie waarin het regionale spoor een belangrijke rol speelt;

Besluiten:
1. In te gaan op deze motie en de minister te vragen of Noord-Holland Noord in aanmerking kan komen voor verdubbeling van het spoor en het eventueel realiseren van nieuwe stations in regio Noord-Holland Noord en elders in de provincie.

U bent hier