h

Provincie blundert: Broekervaart blijft open

6 oktober 2006

Provincie blundert: Broekervaart blijft open

Dit jaar kondigde de provincie aan drie bruggen bij de Broekervaart niet langer te beheren. Ofwel: de vaart werd gesloten voor het grootste deel van de pleziervaart. De SP vond dat niet kunnen en is in juni een kaartenactie gestart tegen deze maatregel. Vele handtekeningen (circa 2500) zijn opgehaald. De SP was van plan deze handtekeningen bij de begroting in oktober aan de provincie aan te bieden. Maar door een blunder van de provincie is dat eigenlijk niet meer nodig.

Broekervaart sluiten? 2162 keer NEE!

Wat is het geval? In de begroting 2007 staat op pagina 41 onder het kopje Zesstedenvaart (=o.a. Broekervaart): ‘Met een besluit tot niet meer bedienen van bruggen in een vaarweg opgenomen als ‘ontsluitingswater categorie BM’ (motorboot categorie B) in het landelijk Basis Recreatietoervaartnet Nederland (…) en het daarmee feitelijk sluiten van deze vaarweg heeft de provincie Noord-Holland een besluit genomen dat hiermee strijdig is. (…) Het terugkomen op een voorgenomen bezuiniging betekent daarom dat extra middelen ter beschikking moeten worden gesteld.’ In klare taal: de Broekervaart blijft open en toegankelijk voor alle pleziervaart. De komende vier jaar trekt de provincie er per jaar 2 ton voor uit.

De SP is blij met deze ommezwaai, maar zal de verzamelde actiekaarten toch aanbieden, in de Cie Verkeer van 19 oktober aanstaande. De provincie moet beseffen dat ze niet alleen een vormfout heeft begaan door eerder dit jaar te besluiten dat de Broekervaartbruggen niet langer beheerd worden, maar dat deze bezuinigingsmaatregel door geen gebruiker van de vaart en omwonende wordt gewenst. De Broekervaart is voor pleziervaarders namelijk een belangrijke verbinding tussen Monnickendam en Amsterdam. Dat zo maar willen afsluiten is idioot.

Steun voor Broekervaartactie

U bent hier