h

Asbest moet de wereld uit

21 juli 2006

Asbest moet de wereld uit

In november 2005 is in de Provinciale Staten een motie van SP aangenomen over asbest. Dat wil zeggen: de provincie moet met spoed actie te ondernemen op asbestverontreiniging en -sanering. Er was toen namelijk recent geconstateerd dat er op een tweetal scholen in de Zaanstreek onaanvaardbaar hoge concentraties asbestvezels voorkwamen, waardoor die scholen tijdelijk gesloten moesten worden.

Januari 2006 beloofde gedeputeerde Moens aan de SP daar nog een schepje bovenop te doen en alle gemeenten in Noord-Holland aan te schrijven om extra gemeentelijke aandacht te vragen voor de asbestproblematiek. Moens heeft daarbij ook -indien noodzakelijk - provinciale expertise aangeboden zodat met voortvarendheid in de Noord-Hollandse gemeenten de asbestproblematiek kon worden opgepakt.

Het is nu maanden zes verder en de SP wil weten of de gemeenten al iets hebben gedaan. Om daar achter te komen heeft de fractie alle gemeenten van Noord-Holland aangeschreven met het verzoek de SP te melden hoe het gaat met de asbestbestrijding.

Mocht aan het eind van de zomer blijken dat nog weinig of geen van de gemeentes actie heeft ondernomen dan organiseert de SP een reizende informatiestand over asbest, want asbest moet de wereld uit.


Brief aan gemeentes

Geacht college

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

In november 2005 is in de Provinciale Staten middels een motie aan het college van Gedeputeerde Staten verzocht om met spoed in NH extra actie te (laten) ondernemen op asbestverontreiniging en -sanering. Er was toen namelijk recent geconstateerd dat er op een tweetal scholen in de Zaanstreek onaanvaardbaar hoge concentraties asbestvezels voorkwamen, waardoor die scholen tijdelijk gesloten moesten worden.

Januari 2006 heeft gedeputeerde Moens van milieu alle gemeenten in Noord-Holland aangeschreven om extra gemeentelijke aandacht te vragen voor de asbestproblematiek en heeft daarbij ook -indien dat noodzakelijk bleek- provinciale expertise aangeboden zodat met voortvarendheid in de Noord-Hollandse gemeenten de asbestproblematiek kon worden opgepakt.

Zoals bekend is asbest een product dat op grote schaal is gebruikt in allerlei toepassingen: zowel in diverse huishoudelijke toepassingen alsook op veel grotere schaal als bouwmateriaal (zoals dakplaten, isolatiemateriaal, brandweringen enz), in de auto-industrie, in de scheepsbouw, op sloop- en restauratiewerkplaatsen, op stortplaatsen als er illegaal is gestort, “spontane” verwerking in bodemophogingen en noemt u maar op.

Inmiddels is bekend dat 80% van al het in Nederland verwerkte asbest met name in scholen, kantoren, ziekenhuizen en theaters is verwerkt. Veel van deze gebouwen zijn in de periode 1960 – 1980 gebouwd. Inmiddels groeit het aantal meldingen van slachtoffers die in die periode actief bij de bouw betrokken zijn geweest. Dat er onder de bouwvakkers veel asbestslachtoffers voorkomen zal u niet bevreemden. Dat inmiddels ook gebruikers van deze gebouwen (leerkrachten, conciërges, verpleegkundigen) geconfronteerd worden met de dodelijke asbestziekte mesothelioom is helaas minder bekend maar wel de realiteit.

De overheid hecht groot belang aan het zorgvuldig en actief inventariseren en saneren van asbest Zie daarvoor de bijgevoegde documenten en ook de site van VROM: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=8329

Als opsteller van de motie is de Noord-Hollandse statenfractie van de SP benieuwd op welke wijze u in uw gemeente met de lokalisering van de asbestverontreinigingen in uw gemeente aan de slag bent gegaan.

Graag vernemen we van u welke beleidsaanscherpingen u heeft ingevoerd n.a.v. het schrijven van dhr. Moens, en wat de resultaten zijn van die aanscherping in uw beleid ten aanzien van asbestvervuiling en -bedreiging. Wij horen ook graag of u bij een en ander de kennis van de provincie in uw activiteiten heeft betrokken.

Verder zijn we benieuwd of u de burgers en bedrijven uit uw gemeente heeft geïnformeerd over het meldpunt van Geel: sinds enige tijd heeft de staatssecretaris Geel via SenterNovem een meldpunt asbest in de lucht op internet: http://www.senternovem.nl/meldasbest/index.asp waarop een ieder asbestverontreiniging kan melden, ook anoniem, en waarbij de meldingen aan de hand van de gemelde gegevens worden doorgespeeld naar de verantwoordelijke?

De SP statenfractie Noord-Holland dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
De SP-Statenfractie

U bent hier