h

Enorme gezondheidsrisico’s door Tata en Schiphol

6 september 2019

Enorme gezondheidsrisico’s door Tata en Schiphol

Foto: Redactie / RTL Nieuws

Vandaag publiceerde RTL Nieuws een vieze-lucht-en-herriekaart, gebaseerd op gegevens van het RIVM met als titel: ”Randstad bij vuilste gebieden Europa: ‘Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden’”. Naar aanleiding hiervan stelde de SP vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. SP-Statenlid Remine Alberts maakt zich ernstige zorgen: ‘Het provinciebestuur kan en mag niet langer doorgaan met voorrang verlenen aan de economie. Nu moet gezondheid leidend worden.’

Een Amsterdammer rookt ongemerkt vijf tot tien sigaretten per dag, volgens Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hij stelt verder dat door blootstelling aan stikstof, fijnstof en omgevingsgeluid in de Randstad tien tot vijftien keer meer mensen overlijden dan aan ongelukken in het verkeer. Het RIVM gaat uit van onderzoek dat aantoont dat vijf tot zes procent van alle ziekte en sterfte in Nederland is toe te schrijven aan milieufactoren als luchtvervuiling en omgevingsgeluid. Zorgwekkende cijfers.

De hoogleraar is niet de enige die aan de bel trekt. Andere experts luidden al eerder de noodklok over bijvoorbeeld Schiphol: "Vliegverkeer moet veel meer onderwerp worden van de discussie. Wat mij betreft moeten we het niet hebben over uitbreiding, maar eerder over hoe we huidige gezondheidseffecten kunnen verminderen”, aldus Professor Lex Burdorf van het Erasmus MC.

Ook Tata Steel wordt genoemd als één van veroorzakers van de sterke verhoging van het gezondheidsrisico. Het door de provincie verhogen van de norm, om Hoogoven 7 de norm niet te laten overschrijden, helpt daar niet bij.

Hieronder treft u de vragen van SP-Statenlid Remine Alberts aan Gedeputeerde Staten:

  1. Kent u het bericht? En heeft u kennis genomen van de kaart die daarin is opgenomen?
  2. Waren de gegevens van het RIVM ook al bij de provincie bekend? Zo ja, sinds wanneer?
  3. Hoe beoordeelt GS de uitspraak van hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, Onno va Schayck, dat het een enorm probleem is dat door blootstelling aan stikstof, fijnstof en omgevingsgeluid in de Randstad tien tot vijftien keer meer mensen overlijden dan aan ongelukken in het verkeer?
  4. Hoe beoordeelt GS de uitspraak van professor Lex Burdorf van het Erasmus MC dat de kaart aantoont dat er veel meer aandacht moet komen voor de gezondheidseffecten van Schiphol?
  5. Deelt u de mening van professor Burdorf dat er niet langer moet worden gepraat over uitbreiding (van Schiphol, maar ook van andere vervuilende elementen in de Randstad), maar over het kunnen verminderen van de huidige gezondheidseffecten? Zo ja, welke consequenties verbindt GS daar aan? Zo nee, graag een toelichting.
  6. Ook Tata wordt genoemd als één van veroorzakers van de sterke verhoging van het gezondheidsrisico. Heeft GS met deze kennis nu spijt van het verhogen van de norm voor het uitstoten van stikstofoxide door Hoogoven 7, zoals PS per brief is meegedeeld en zoals genoemd wordt in het artikel in het Noord-Hollands Dagblad? 2) Zo ja, is dat reden voor GS om die normverhoging te herzien? Graag een toelichting. Zo nee, kan GS uitleggen dat door die normverhoging GS feitelijk NIET meewerkt aan het in stand houden van het gezondheidsrisico, zoals in het RTL-artikel genoemd?
  7. De Randstad, in het bijzonder Amsterdam, heeft een uitstekend vestigingsklimaat voor allerhande bedrijven. Zo worden de aanwezigheid van veel natuur in de nabije omgeving, een groot cultureel aanbod en de rijkelijk talrijk aanwezige hoogopgeleiden genoemd. Deelt GS de mening dat een sterk verhoogd gezondheidsrisico afbreuk doet aan dat uitstekende vestigingsklimaat? Graag een toelichting.

1) Het bericht van RTL Nieuws: "Randstad bij vuilste gebieden Europa: 'Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden'"

2) Het bericht van NHD: "Hoogoven 7 kan niet aan Europese norm voor stikstofoxide voldoen, dus provincie Noord-Holland verhoogt de norm"

U bent hier