h

Tomatensmaak gewenst

9 april 2019

Tomatensmaak gewenst

Foto: Provincie Noord-Holland / Provincie Noord-Holland

De beide informateurs, Laura Bromet van GroenLinks en Cornelis Mooij van de VVD, zijn gestart met het informatieproces. Welke coalitie is er mogelijk in de provincie Noord-Holland nu Forum voor Democratie heeft aangegeven in de oppositie te willen? De SP bracht per brief de wensen in. Zo links mogelijk heeft de voorkeur mét voldoende tomatensmaak.

Weesp, 7 april 2019

Betreft: brief voorafgaand aan gesprek met informateurs GL en VVD d.d. 8 april 2019

Geachte informateurs,

Hierbij geven wij graag gehoor aan uw verzoek om enkele punten op schrift te stellen, voorafgaand aan ons gesprek op 8 april 2019.

Wat is uw duiding van de verkiezingsuitslag?

De verkiezingsuitslag laat een verdeeld landschap zien, met FvD en GL als grote winnaars. Dit zijn partijen die op het oog weinig gemeen hebben, hetgeen ook bleek uit de eerste informatieronde. Getalsmatig steekt de top 3 duidelijk uit boven de eerste (PvdA,D66) en de tweede divisie (CDA,PVV,PvdD, SP) en het is dus logisch dat het initiatief tot collegevorming daar ligt. Na het niet slagen van de eerste informatieronde ligt het voor de hand dat GL en VVD elkaar besnuffelen. Echter, of ze ook bij elkaar in de mand gaan liggen, is gezien de grote ideologische en programmatische verschillen niet meteen voor de hand liggend en geen feest voor de respectievelijke achterbannen.

Welke thema's en issues zijn voor u het belangrijkst in de komende vier jaar?

  1. Wonen. Sturen op versneld bijbouwen in segmenten sociale huur en onderkant koopmarkt, bij voorkeur binnenstedelijk, gekoppeld aan OV-knooppunten.
  2. Verkeer en vervoer.  Versterken OV, betere verknoping trein-bus-fiets, zekerstellen dat iedereen op korte afstand een bushalte heeft. Geen A8-A9. Geen groei Schiphol. Investeren in lightrail.
  3. Klimaat/milieu/natuur. Klimaatkosten eerlijk verdelen o.a. door instellen van een fonds, (nieuwe) werkgelegenheid, sociale plannen voor industrie die afgestoten wordt. Omwonenden van ingrepen in openbare ruimte beslissen en profiteren mee. Burgerparticipatie in kader Omgevingswet concreet uitwerkern. Gedragen plan om bodemdaling veenweidegebieden tegen te gaan. GeĂŻntegreerd IJmond-plan ten behoeve van leefbaarheid in de regio. Goederenvervoer over water stimuleren. Voltooien NatuurNetwerk.
  4. Sociaal domein. Hoewel er formeel geen/weinig taken resten in het sociaal domein, willen wij toch onderzoeken waar de provincie toegevoegde waarde kan hebben.

Welke mogelijke coalities ziet u? Wat zijn uw voorkeuren voor de samenstelling van deze coalitie en waarom?

Op basis van de uitslag en het mislukken van de eerste informatieronde is de combinatie GL-VVD-PvdA-D66 (30 zetels) de eerste die voor onderzoek in aanmerking zou komen. CDA zou een van de twee laatsten kunnen vervangen, waarna er nog altijd een krappe meerderheid is.

Verder constateren wij geen alternatieve meerderheid over rechts, maar wel over links (GL-PvdA-D66-PvdD-SP), waarbij dan nog CU, Denk en/of Ouderenpartij gedoogsteun zou moeten geven. Een lastiger constructie, maar niet onmogelijk. Zo'n coalitie zou ook goed aansluiten op het huidige stadsbestuur van Amsterdam, waardoor waarschijnlijk een aantal grote dossiers die de stad en MRA raken in samenhang kunnen worden aangepakt. Om niet in een krappe-meerderheidskramp te raken, kunnen sommige dossiers ook worden gesteund door wisselende meerderheden, waarmee vermeden wordt dat een collegeakkoord helemaal wordt dichtgetimmerd. Dit geeft provinciale staten een meer sturende rol en het maakt de provinciale politiek naar de bevolking toe interessanter en opener.

Als linkse partij heeft een zo links mogelijk college onze voorkeur, want het biedt de meeste kans je idealen in de praktijk te brengen. Een kleine meerderheid dwingt echter ook om goed te kijken naar de wensen van hen die partijen hebben gestemd of niet hebben gestemd.

Bent u bereid om deel te nemen aan de nieuwe coalitie?

De SP staat altijd open voor deelname aan een coalitie, mits er voldoende tomatensmaak aan een uiteindelijk collegeakkoord zit. Kortom, sociaal en duurzaam. De afgelopen periode heeft de SP in de helft van de provinciale colleges meebestuurd. Mocht het aan de orde komen, dan zal de statenfractie uiteraard de goedkeuring van de provinciale afdelingen moeten vragen.

Met vriendelijke groet,

SP fractie Noord-Holland

U bent hier