h

Uitspraken Wilders leiden tot gemeenschappelijke verklaring

8 april 2014

Uitspraken Wilders leiden tot gemeenschappelijke verklaring

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben vandaag een gemeenschappelijke verklaring doen uitgaan in reactie op de uitspraken van Geert Wilders op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen, met uitzondering van de PVV onderschreven deze verklaring. SP-fractievoorzitter Remine Alberts sprak ter ondersteuning een korte verklaring uit. Tijdens de bespreking van de verklaring was de PVV niet aanwezig, PVV-statenlid Saleem legde een verklaring af op persoonlijke titel.

Lees hieronder de verklaring van SP-fractievoorzitter Remine Alberts:

Voorzitter, De gebeurtenis op 19 maart, waar Wilders zijn toehoorders ophitste tot het scanderen van de woorden ‘minder, minder, minder’, werd door mijn fractie met walging aanschouwd. De SP neemt daar hartgrondig afstand van. Eveneens neemt de SP afstand van het feit dat de fractievoorzitter van de PVV in de Staten van Noord-Holland, Dannij van der Sluijs, vol overtuiging bij die gelegenheid stond mee te scanderen, een feit waar hij later niets van terug heeft genomen. Dit alles staat haaks op de kernwaarden van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En daarom onderschrijven wij de gemeenschappelijke verklaring.   Deze in de statenzaal uitgesproken verklaring kent nog een schriftelijk vervolg, welk wegens het verloop van de bespreking niet meer is uitgesproken:   De PVV wil het debat niet aangaan. Dat is hun strategie en die is uiterst irritant, want je zou ze rechtstreeks van repliek willen dienen. Nu loopt de discussie via de media. Er is ook gekozen voor een route via de rechter. En hoewel begrijpelijk (want wat moet je als de aanstichter niet in debat wil) is ook dit niet de juiste weg, want het juridiseert de politiek en politiseert de rechtspraak. Wilders weet dat hij draagvlak heeft, een niet mis te verstaan draagvlak. Onder andere naar aanleiding van de overval in Deurne zijn uitspraken op internet voorbij gekomen, waar de honden geen brood van lusten. Wilders kanaliseert wat in de maatschappij aanwezig is en tegelijkertijd voedt hij dergelijke ideeën. Mijn fractie vindt dat alle politieke partijen de taak hebben om na te denken over hoe wijdverspreid het racisme in Nederland is. Maar vooral: wat de voedingsbodem kan zijn voor dit racisme. Dat is een brede maatschappelijke discussie, die moet gaan over maatschappelijke ongelijkheid, het idee geen grip te hebben op ontwikkelingen die maatschappelijke ongelijkheid veroorzaken en over oplossingen die maatschappelijke ongelijkheid kunnen wegnemen.

Lees hieronder de gemeenschappelijke verklaring van de Staten van Noord-Holland:

Verklaring tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 7 april 2014 Ondertekenaars, allen politieke partijen in Provinciale Staten van Noord-Holland, verklaren dat zij nadrukkelijk afstand nemen van de ‘Marokkanen-uitspraken’ van Geert Wilders en de steun hiervoor van de Noord-Hollandse PVV-fractie. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst op 19 maart j.l. riep Geert Wilders op tot “minder Marokkanen in ons land” en stelde “dit te gaan regelen”. Op 22 maart j.l. stelde de PVV-leider in een toelichting “geen spijt te hebben” van zijn uitspraken. De PVV-fractie in Noord-Holland heeft op 25 maart j.l. verklaard “volledig en voltallig, na de nadere verklaring van Geert Wilders, in te stemmen met diens Marokkanen-uitspraak”. De uitspraken van Geert Wilders hebben tot veel commotie, afschuw en angst geleid in ons land. Alleen al in Noord-Holland wonen 460.000 niet-Westerse burgers, waarvan 100.000 van Marokkaanse afkomst. Zij hebben de uitspraken en de steun hiervoor als uitermate kwetsend en bedreigend ervaren. We waren daarom vandaag graag het debat aangegaan met de PVV-fractie. De PVV weigert zich echter te verantwoorden voor haar ingenomen standpunt. Dit betreuren wij ten zeerste, omdat de PVV zich hiermee onttrekt aan de democratische beginselen die wij hier in dit land met elkaar delen. Wij hechten er aan te benadrukken dat Provinciale Staten alle burgers in Noord-Holland vertegenwoordigt, ongeacht afkomst, kleur, ras of geloof. Het discrimineren, uitsluiten of het op andere wijze benadelen van onze inwoners op deze gronden keuren wij ten zeerste af en zullen we ten allen tijde, met de democratische middelen die ons ter beschikking staan, bestrijden.

U bent hier