h

Provincie mag inwoners Diemen niet buiten spel laten

23 december 2008

Provincie mag inwoners Diemen niet buiten spel laten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, bestaande uit VVD, PvdA, CDA en GroenLinks, steunen de uitbreiding van de snelwegen A1, A9 en A10 met een bijdrage van maar liefst 50 miljoen euro. Daarbij mag de provincie zich volgens de SP niet alleen inzetten voor de belangen van de inwoners van Amstelveen. De A9 bij Amstelveen wordt ondertunneld, terwijl de snelwegen bij Diemen niet worden voorzien van een glazen overkapping. Dat vindt minister Eurlings (CDA) niet nodig en te duur. Hierdoor worden de inwoners van Diemen, Duivendrecht en het Amsterdamse stadsdeel Oost-Watergraafsmeer opgezadeld met nog meer geluidsoverlast en luchtvervuiling. De SP vindt dit niet aanvaardbaar en heeft het college daarom de volgende schiftelijke vragen gesteld.

Inleiding

De SP wil dat minister Eurlings met de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en het Amsterdamse stadsdeel Oost-Watergraafsmeer gaat overleggen om te zorgen dat de verbreding van de A1, A6, A9 en A10 niet tot meer overlast zal leiden. Nu dreigen de omwonenden de dupe te worden van de rijkswens voor een bredere weg. Minister Eurlings heeft eerder aangegeven deze mensen niet het kind van de rekening te laten worden. Aan die afspraak wil de SP hem graag houden.

De A1, A6, A9 en A10 in de regio Amsterdam worden fors verbreed. De SP vreest dat de files hierdoor alles behalve opgelost worden. In plaats van een forse investering in het openbaar vervoer, kiest de minister ervoor om de files te verbreden en verplaatsen. De omwonenden worden hier de dupe van door extra stank en geluid. In Amstelveen heeft de minister dit “netjes” opgelost door de weg daar te ondertunnelen. De minister moet iets dergelijks ook voor Diemen e.o. regelen.

In Diemen is veel protest tegen de plannen van minister Eurlings. De gehele gemeenteraad is hierover in verzet. Dat is ook niet zo vreemd. Deze weg loop vlak langs het centrum van de gemeente en is een lelijke doorsnijding tussen Diemen en Diemen Noord. Met wat geluidsschermen probeert de minister wel om wat geluidsoverlast terug te dringen, maar de gezondheidsproblemen pakt hij niet aan. Daarom moet de minister nog in overleg met de gemeente om tot een aanvaardbare inpassing te komen.

De SP-fractie heeft het college van Gedeputeerde Staten al in november 2007 een brief over deze kwestie gestuurd, omdat wij ons zorgen maken over de positie van de inwoners van Diemen, Duivendrecht en stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. De provincie Noord-Holland werkt mee aan het verbreden van de snelwegen. Onder andere stelt de provincie € 50 miljoen euro beschikbaar. De SP vindt dat de provincie zich óók moet inspannen voor de inwoners van Diemen, Duivendrecht en Oost-Watergraafsmeer. De huidige plannen van de minster vormen voor deze inwoners van Noord-Holland géén afdoende oplossing.

Vragen

Het actuele standpunt van minister Eurlings vormt voor de SP aanleiding om u de volgende vragen te stellen.

1. Wat vindt het college van het standpunt van de minister?
2.a. Is het college van mening dat op deze manier de belangen van de inwoners van Diemen, Duivendrecht en Oost-Watergraafsmeer goed gewaarborgd zijn?
2.b. Zo ja, kunt u dat specifiek toelichten voor de aspecten geluidshinder en luchtvervuiling?
3.a. Wilt u bij de minister aandringen om met de gemeente Diemen, Ouder-Amstel en stadsdeel Oost-Watergraafsmeer opnieuw in overleg te treden over verbetering van de plannen?
3.b. Zo nee, waarom bent u daartoe niet bereid, terwijl u wel € 50 miljoen bijdraagt aan het verbreden van de snelwegen?
4.a. Bent u ervan overtuigd dat het verbreden van de genoemde snelwegen een wenselijkere maatregel is dan het verbeteren van het openbaar vervoer, in een poging de files in deze regio aan te pakken?
4.b. Kunt u dat inhoudelijk èn ideologisch (politiek) onderbouwen?
5.a. Het is de bedoeling dat de A9 ter hoogte van Amstelveen ondertunneld wordt. Gaan hiervoor woningen gesloopt worden en zo ja, vindt het college het acceptabel dat inwoners uit hun woningen verdreven worden door het faciliteren van meer automobiliteit in Noord-Holland?
5.b. Kunt u exact aangeven waar de A9 aan de oostkant van Amstelveen weer boven de grond zou moeten komen en kunt u inhoudelijk beargumenteren of dit tot geluidsoverlast en luchtvervuiling leidt voor de inwoners van de Amstelveense Operabuurt (De Parelvisserslaan, Fideliolaan en omliggende straten)?

U bent hier