h

Opstelling provincie inzake circuit Zandvoort niet juist

16 juli 2008

Opstelling provincie inzake circuit Zandvoort niet juist

De provincie verzamelt ideeen om het gebied waar nu het circuit van Zandvoort ligt opnieuw in te vullen, als het circuit naar Den Helder verhuist. En dat terwijl het circuit niet van plan is weg te gaan uit Zandvoort en het gemeentebestuur van Zandvoort dat evenmin wil. Door de media gevraagd hoe dat nu kan, zegt gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) doodleuk: Wij geven hier de vergunningen af, dus... De SP vindt de opstelling van de provincie in dezen niet correct en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Provinciale Staten Noord-Holland
D.C.J.M. Wellink (SP)

Schriftelijke vragen (artikel 45 RvO.) betreffende Circuit Zandvoort

Haarlem, 16 Juli 2008

Inleiding:

Eind december 2007 gaven gedeputeerde staten (GS) nogal onverwachts een persbericht uit waarin zij aankondigden dat de Provincie zou gaan onderzoeken of het racecircuit van Zandvoort verplaatst zou kunnen worden naar Den Helder. Voor zover ons bekend zijn zowel de betrokken gemeenteraden van Zandvoort en Den Helder als Provinciale staten vooraf niet geraadpleegd over dit voornemen van GS.

Tot onze grote verbazing hebben zowel de directie van het Circuit Park Zandvoort als het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort afgelopen weken in uitzonderlijk harde bewoordingen hun kritiek geuit op het optreden van het college van gedeputeerde staten in deze.

Circuit Park Zandvoort geeft aan geen heil te zien in verplaatsing en beklaagt zich over de gebrekkige communicatie met juristen van de provincie (bron: inspraakreactie Circuit Park Zandvoort 18-6-08). De Zandvoortse wethouder Tates (economie, VVD) is boos dat de provincie het gemeentebestuur van Zandvoort niet heeft betrokken bij plannen om het circuit te verplaatsen en nu ook nog eens voorstellen van projectontwikkelaars vraagt om het huidige circuitterrein een nieuwe bestemming te geven (bron: 'Zandvoort is woest op provincie', Haarlems Dagblad 5-7-2008).

Vanaf het begin was er sprake van dat beide gemeenten en de circuiteigenaar 'vanzelfsprekend nauw worden betrokken' bij het opstellen van het plan van aanpak voor het onderzoek (bron: nieuwsbericht Provincie Noord-Holland 'Provincie onderzoekt verplaatsing circuit Zandvoort' 21-12-07).

In de Lentenota 2008 zoals op 16 juni ter vaststelling voorgelegd aan PS is over het onderzoek naar verplaatsing te lezen: 'Gelet op het provinciale belang dat hieraan wordt gehecht, nemen wij (in samenwerking met beide gemeenten) de onderzoekskosten verbonden aan mogelijke verplaatsing van het circuit Zandvoort naar Den Helder voor onze rekening.' In dit licht bezien schetsen de harde uitspraken van het het college van Zandvoort en het circuitpark een vernietigend beeld.

De SP heeft bij de behandeling van de lentenota te kennen gegeven het belangrijk te vinden dat in het onderzoek ook andere mogelijkheden worden betrokken dan alleen de variant Den Helder. Voor het goed kunnen vervullen van haar kaderstellende rol is het belangrijk dat provinciale staten op tijd worden betrokken bij het bepalen van randvoorwaarden voor nieuw beleid en hierbij een afweging kunnen maken tussen verschillende alternatieven.

De gekozen werkwijze van GS met betrekking tot het plaatsen van advertenties met een oproep voor het indienen van concrete voorstellen om het huidige circuitterrein een nieuwe bestemming te geven verbaast ook de fractie van de SP omdat in het verleden is gebleken dat bij het zomaar uitschrijven van dergelijke 'prijsvragen' in een later stadium bij de uitvoering ernstige knelpunten kunnen optreden m.b.t. de geldende Europese aanbestedingspraktijk.

Maar nog kwalijker is dat provinciale staten onvoldoende bij de kaderstelling worden betrokken zonder dat hiervoor vooraf een duidelijk mandaat is gegeven.

In de vergadering van de statencommissie voor ruimtelijke ordening en grondbeleid (ROG) van 2 juli jl. heeft gedeputeerde Hooijmaijers in een toelichting over het gebruikmaken van de geluidscontouren van de luchthaven in Den Helder t.b.v. verplaatsing van het circuit gezegd: '(...)Den Helder is dat met hem eens, evenals de directeur van de luchthaven.' Een en ander leidt bij de fractie van de SP tot de volgende vragen:

Vragen:

1. Wanneer zijn de gemeentebesturen van Zandvoort en Den Helder voor het eerst door gedeputeerde staten geraadpleegd over het voornemen om verplaatsing van het circuit van Zandvoort naar Den Helder te onderzoeken?

2. Zijn hierbij afspraken gemaakt over samenwerking met beide gemeenten en zo ja, welke. Zo nee, waarom niet?

3. Bij ons is het beeld ontstaan dat de samenwerking tussen de Provincie en de betrokken gemeenten, alsmede de eigenaar Circuit Park Zandvoort gebrekkig verloopt. Klopt dat? Kunt u zeggen wat daarvan de reden is. Antwoorden graag toelichten.

4. Wanneer, bij welke gelegenheid en in welke bewoordingen heeft de gemeente Den Helder verklaard het 'eens te zijn' met het gebruik maken van de geluidscontouren van de luchthaven in Den Helder t.b.v. verplaatsing van het circuit?

5. Ging het hier om een uitspraak van het voltallige college van burgemeester en wethouders van Den Helder en in hoeverre was hierbij sprake van een hieraan ten grondslag liggend besluit van de gemeenteraad?

6. Wat is de juridische onderbouwing van de mogelijkheid om geluidsnormen die zijn bepaald met als specifiek doel het vliegverkeer van Marinevliegkamp De Kooy / Den Helder Airport aan te wenden voor een geheel andere bestemming, namelijk een Formule 1-racecircuit?

7. Gedeputeerde Hooijmaijers zou volgens de krant gezegd hebben dat de provincie de vergunning levert, met de implicatie: Zandvoort en circuit kunnen zeggen wat ze willen, ik beslis. Bij herindelingen is het laatste middel (als er geen overeenstemming is en er moet iets gebeuren) van de provincie de aanwijzing. Bedoelt de gedeputeerde met zijn opmerking in de krant dat dit middel ook gebruikt gaat worden in dit soort gevallen? Het antwoord (Nee of Ja) graag toelichten en onderbouwen.

8. Kunt u mij zeggen uit welke pot de kosten van deze advertentie worden betaald. Voor welke doel die pot in ere wordt gehouden, hoeveel in die pot zit en hoeveel en waaraan tot nu toe uit die pot is besteed.

D.C.J.M. Wellink (SP)

U bent hier