h

Provincie is er ook voor autistische jongeren

11 november 2006

Provincie is er ook voor autistische jongeren

Het aantal jongeren met een autistische storing neemt toe, als gevolg van het feit dat er steeds meer bekend wordt over deze storing. Maar het hulpaanbod voor deze jongeren, met name als ze ouder zijn dan 18 en dus niet langer onder de jeugdzorg vallen, is gering. De overheid heeft er geen speciaal beleid voor ontwikkeld. Alles wat op dit gebied wordt gedaan is particulier initiatief en dat is weer afhankelijk van giften, fondsenwerving en subsidie. In Noord-Holland worden aanvragen van subsidie voor projecten op en om autistische jongeren niet in behandeling genomen. De provincie zegt doodleuk: wij hebben geen beleid en dus kennen wij ook geen subsidie toe. De SP vindt dat onterecht en wil dat de provincie beleid ontwikkelt.

Afgelopen zomer 2006 vroeg Stichting Matthias aan het kabinet om financiële steun voor hun tot nu toe zeer succesvolle woonprojecten voor autistische jongeren. De staatssecretaris schreef terug dat de stichting niet bij Den Haag maar bij de provincie moest zijn, die zou op dit gebied volgens de staatssecretaris beleid moeten hebben. De stichting vroeg daarop subsidie aan bij Noord-Holland en die weigerde: de aanvraag paste niet in het beleidskader van provincie Noord-Holland. En op de vraag van de stichting: maar de staatssecretaris zegt het anders, was het antwoord van de provincie: wij zijn gebonden aan ons kader. Maar is een ‘kader’ dan zo’n heilige zaak dat ze niet aangepast kan worden?
De SP is van mening dat een kader niet een korset is met maar één stand. Een samenleving is een levend geheel en een overheid hoort op dat levende geheel in te spelen. De SP wil daarom dat de provincie ook beleid gaat maken voor autistische jongeren. Ten slotte hoor je politieke kopstukken te pas en te onpas zeggen dat mensen zelfredzaam horen te zijn en zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Dan moet je ook B zeggen, vindt de SP en niet opeens autistische jongeren tot het wonen in instituten veroordelen.
De fractie heeft maandag bij de begrotingsbehandeling 2007 onderstaande motie ingediend. Uiteindelijk is de motie aangehouden. Dat kwam zo: de gedeputeerde erkende dat er niets was voor deze mensen en dat dit wellicht niet juist is. Zij beloofde te gaan onderzoeken wat er eventueel aan gedaan kan worden, maar zo zei ze: wellicht kom ik tot de slotsom dat dit beleid beter door iemand anders dan de provncie kan worden gemaakt. De SP wacht dit onderzoek af en houdt de motie tot zo lang aan.

MOTIE

Haarlem, 13 november 2006

Provinciale Staten in vergadering bijeen op genoemde datum,

Gehoord hebben de begroting 2007,

Overwegende dat:
-het aantal jongeren met een autistische stoornis toeneemt;
-voor deze jongeren, zodra ze 18 zijn en niet langer onder de jeugdzorg vallen, geen hulpverlening meer is;
-voor deze jongeren, zodra ze 18 zijn, nauwelijks dagbestedingsactiviteiten beschikbaar zijn;
-de overheid van mening is dat mensen zo veel mogelijk zelfredzaam moeten zijn;
-de staatssecretaris heeft aangegeven dat zij van mening is dat beleid met betrekking tot deze jongeren door provincies verzorgd dient te worden;
-provincie Noord-Holland op dit moment nog geen beleid op dit punt heeft ontwikkeld;

Besluit:

-Gedeputeerde Staten op te dragen samen met deskundigen op dit vlak beleid voor autistische jongeren te ontwikkelen, waarbij met beleid wordt bedoeld: projecten/maatregelen die erop gericht zijn autistische jongeren zoveel mogelijk zelfredzaam te maken;
-Gedeputeerde Staten op te dragen in de eerste maanden van 2007 met een voorstel naar Provinciale Staten te komen.

SP-fractie

U bent hier