h

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek geeft nog meer ruimte aan Schiphol

25 april 2006

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek geeft nog meer ruimte aan Schiphol

Minister van VROM wil weten waar in de Haarlemmer en de Bollenstreek grote aantallen woningen gebouwd kunnen worden. De provincie Noord-Holland heeft samen met de provincie Zuid-Holland een gebiedsuitwerking Haarlemmer-Bollenstreek gemaakt. Daarbij wordt ook veel ruimte gemaakt voor verdere groei van Schiphol en bijbehorende bedrijventerreinen. De SP ziet dat niet zitten en heeft niet ingestemd met het plan.

Bij de behandeling van deze gebiedsuitwerking in Provinciale Staten heeft de SP fractie zich uitgesproken voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Het verbeteren en combineren van de diverse functies, groen- en recreatieruimte, het water en de kwaliteit daarvan, wonen en werken en daarmee het beperken van de mobiliteit, zijn prima uitgangspunten.

De gebiedsuitwerking bevat voorstellen die gericht zijn op de verdergaande groei van Schiphol. Dat is van doorslaggevend belang geweest voor de SP fractie om niet in te stemmen met deze uitwerking. Zo worden voorstellen gedaan om een Schipholgebonden bedrijventerrein te realiseren in de A4-zone ten zuidwesten van Nieuw-Vennep. Onderdeel van deze zone is de, wat de SP betreft onwenselijke, werkstad A4. Daarbij komt dan nog een reservering ten oosten van Nieuw-Vennep ten behoeve van Schipholgebonden bedrijvigheid en ook de aanleg van een parallelstructuur langs de A4 van Schiphol tot knooppunt Burgerveen.

Inplaats van nieuwe bedrijventerreinen terreinen te maken, zou de provincie de bestaande terreinen moeten herstructureren. Dat komt echter niet in de uitwerking naar voren. Als de Minister de provincies een dergelijke opdracht geeft dan zou het vanuit het Rijk wat integraler mogen daar waar het gaat om investeren in infrastructuur en dan met name in het openbaar vervoer. Met name in de Bollenstreek is het openbaar vervoer slecht geregeld.

Het ontwikkelen van kleine aantallen duurdere woningen en een beperkt aantal woningen in landgoederen zijn volgens de SP niet de oplossing voor het tekort aan woningen. Het voorziet niet in de vraag naar betaalbare huisvesting omdat deze alleen maar toegankelijk zullen zijn voor de meest draagkrachtigen.

Wat de financiering betreft is rekenen op marktpartijen een onwenselijke factor volgens de SP. De gebiedsuitwerking maakt behalve herziening van structuur- en bestemmingsplannen tevens herziening van het streekplan Noord-Holland Zuid noodzakelijk. De SP is van mening dat aldus planologische onzekerheid alleen maar toeneemt.

U bent hier