h

Provinciale begroting 2006: 13 en een half uur vergaderen

16 november 2005

Provinciale begroting 2006: 13 en een half uur vergaderen

Een simpel ingestelde mens die leest dat er zo lang is vergaderd zal denken: er waren zeker hele heikele, controversiële punten die besproken moesten worden? Welnee, in Noord-Holland wordt altijd errug lang vergaderd en in 99% van de gevallen gaat het nergens over. Zo ook op 14 november 2005, de jaarlijkse begrotingsvergadering.

De meeste tijd neemt het bespreken door de collegepartijen van de zogenaamde metselmoties. Dat wil zeggen: elke collegepartij dient een paar moties in die blijken te zijn mede-ondertekend door de andere collegepartijen. Hebben ze geleerd op psychologieles, zo houd je het team bij elkaar. Nieuw dit jaar was dat het logo van de PvdA ook regelmatig onder deze moties te zien was. De boodschap is duidelijk: PvdA behoort in Noord-Holland niet tot de oppositie, maar lonkt nu al naar een plaats op het groene pluche in 2007 samen met welke partij (recht, links en zo voort) dan ook.

De SP heeft de helft minder spreektijd dan de grote partijen, dus veel van wat wij wilden zeggen (zie bijlage) hebben wij alleen maar kunnen aanduiden. Maar er is een belangrijk succes te melden. De gedeputeerde heeft de SP beloofd binnenkort met een voorstel te komen om het asbest in de provincie te lijf te gaan. De SP was de enige die dit zeer recente onderwerp een bespreking tijdens de begroting waard achtte. Terecht, twee weken terug een zeer verontrustend rapport over ontoelaatbare hoeveelheden asbestresten in Twente, mededelingen dat vooral in de Zaanse regio heel veel mensen aan gevolgen van asbestkanker overleden zijn en vorige week de lagere school Wormer die als de wiedeweerga haar deuren moest sluiten als gevolg van te hoge asbestconcentraties in de lucht.

Nog een zaak is het vermelden waard: de reorganisatie bij de provincie (eenderde van de ambtenaren moet verdwijnen) bereikte vorige week haar hoogtepunt. Heel veel ambtenaren moeten verdwijnen, onder hen relatief zeer veel Ondernemingsraadsleden. Tegelijkertijd is het aantal vacatures bijna net zo groot als het aantal ambtenaren dat verdwijnen moet. Ra,ra. Poelmann, de gedeputeerde had er geen verklaring voor. Op zijn blauwe ogen (of heeft-ie bruine) hadden de staten hem maar te geloven dat het echt allemaal goed en eerlijk was gegaan. De SP is van het tegendeel overtuigd. Een organisatie met een kaal geslagen OR, waar niemand zich meer voor durft aan te melden, een verbouwing in de planning (nieuwbouw), allerlei nieuwe medewerkers die moeten worden ingewerkt, een door alle gebeurtenissen verpeste sfeer onder de werknemers, dat kan nooit goed gaan. Kortom, over die reorganisatie is vanaf het begin niet goed nagedacht. De SP stond ook in deze compleet alleen. Het enige wat de collegepartijen over de reorganisatie zeiden: wij leven zeermee met de mensen die weggebonjourd zijn en we wensen ze veel succes. Maar over de reorganisatie is het laatste woord nog niet gezegd, belooft de SP hierbij de medewerkers van de provincie.


Bijdrage SP aan begrotingsvergadering

Wij van de SP vinden deze vergadering niet zo’n feestelijke gebeurtenis als de meesten van u. Immers, het is niet meer dan de zoveelste in een reeks waarin u uit de doeken doet wat u volgend jaar van plan bent. Daar zit geen enkele verrassing bij. Of toch wel? Laten we eens kijken.

Ik begin met een pijnlijke zaak: de reorganisatie. Vorige week was het voor heel veel werknemers van de provincie een heel droevige week. Ik heb vaak gedacht aan hen die te horen kregen dat over was, had en heb met een aantal van hen intensief contact. Het zal je maar gebeuren en dan nog wel op een dergelijke manier. De ene prachtige beoordeling na de andere, een gratificatie van GS, de steun van je chef. In een kwartiertje is het over, beoordeeld door een nieuw binnengewandelde manager. Dat is bitter, voorzitter en dat is onrechtvaardig en onnodig.. Een menselijk drama vooral ook omdat velen al heel lang hier werken en grote moeite zullen hebben om weer aan de slag te komen. Het naar verhouding grote aantal leden van de OR dat het kan schudden, is verdacht. Laat ik het maar ronduit zeggen: dit lijkt wel heer erg op een vergeldingsmaatregel tegen een OR die dat heeft gedaan wat hij moest doen. De manier waarop deze mensen hun werk hebben gedaan, verdient onze bewondering.

Hoe moet het nu verder op 1 januari as? Een zwaar verminkte OR kan zijn werk niet naar behoren doen. Verkiezingen kunnen niet meer op tijd worden gehouden.

Heeft er al iemand stil gestaan bij de gevolgen voor de provincie? Straks op 1 januari gaat er een nieuwe organisatie van start met 268 en waarschijnlijk 300 mensen minder en 230 vacatures. Daar komt bij dat door de verbouwing de tent nog een tijd dicht gaat. Dat kan niet in een bestuursorgaan waar procedures, tijdslimieten, kennis en kunde zo belangrijk zijn. De gaten zijn al voelbaar en kosten grote sommen geld. Zomaar een voorbeeld, opgedoken in de vergadering van de commissie FBO van 8 nov. jl. De kosten voor die Holland Maand, het jubileum van Beatrix, zijn met €105.600 toegenomen omdat er extra mensen moesten worden ingehuurd. Door de reorganisatie waren de oorspronkelijke werknemers zal ik maar zeggen, verdwenen. Deze verborgen kosten mogen niet onopgemerkt blijven.

Een directie die zo omgaat met zijn personeel en met de vertegenwoordigers van dat personeel, is ons vertrouwen niet meer waard. Voorzitter, het hoge woord moet eruit: onze fractie heeft het vertrouwen in deze directie verloren. Op 18 oktober hebben wij de heer Poelmann ook al laten weten geen vertrouwen te hebben in zijn aanpak van deze reorganisatie. Het is natuurlijk al vanaf het begin duidelijk dat wij niets zagen in deze manier van reorganiseren. Mijnheer Poelmann, u was er niet afgelopen week toen voor velen de bijl viel. Als u nu doorgaat, berokkent u velen leed en de organisatie schade en jaagt u de provincie op kosten. U hebt zich door dit college een bal in uw zak laten stoppen en bent nu de trekpop van de directie geworden.

De SP fractie heeft twee voorstellen

Wij roepen u op het reorganisatieproces te bevriezen ingaande 6 november jl. Daarna gaat u met personeel, OR en een nieuwe directie om tafel zoeken naar een uitweg. Wij weten zeker dat die er is. De vakbonden zullen er ook wel bijhoren maar zij zitten in een moeilijk parket: zij hebben teveel geslikt en gezwegen maar mogen in de herkansing.
De SP fractie stelt de vergadering voor een diepgaand statenonderzoek te doen of te laten doen naar de verborgen kosten. Wij houden hierover een motie achter de hand.

Voorzitter, na deze hartenkreet, ga ik maar verder.

Dit college van CDA en VVD voert een programma uit waarmee de SP het niet eens is. Het is een programma waar de provincie niet beter van wordt, een programma waar de problemen van morgen worden voorbereid onder het mom: wij lossen de problemen op. Dat oplossen hoor ik hier al jaren en het schiet maar niet op. Ze blijven bestaan of worden alleen maar groter. Daar doen uw kornuiten in Den Haag natuurlijk dapper aan mee. Zo is het draaimolentje rond: Uw mensen in de regering maken de problemen voor nu en in de toekomst die u hier denkt te gaan oplossen. Dat houdt elkaar lekker bezig maar het land wordt er niet wijzer van. Toch zullen eens CDA en VVD zijn uitgeraasd. Dan is er weer een kans voor een bestuur dat de problemen van de bevolking voorop stelt, de woningnood kan aanpakken, de zorg uit de wurggreep van de markt kan halen, het onderwijs weer op peil kan brengen en ga maar door.

In de toekomst zullen we dan wel samen met andere progressieve krachten aan de slag moeten want er valt heel veel puin te ruimen. Daarover maken wij ons toch zorgen. De positie van GL in het licht van de toekomst is voor ons, met dit college, een raadsel. Felix Rottenberg, u kent ‘m wel, schreef in Het Parool van zaterdag 5 november jl. dat een politicus macht verovert door zijn concurrenten langzaam uit te schakelen terwijl hij met hen samenwerkt. Wij zijn bang dat die stelling hier in NH van toepassing is. Vandaar onze zorg over de mogelijkheden van morgen.

Het college heeft een bijlage meegestuurd de bereikte resultaten zien wij een bevestiging van deze stelling. Een bloedeloos stuk: heel veel CDA en VVD. Overigens, wij steunen GL in het verzet tegen de onmenselijke jacht op waterkonijnen en bisamratten.

Aan de hand van een aantal opmerkingen zullen wij onze visie op het beleid van dit college duidelijk maken. Wij hebben daarbij ons tot het uiterste beperkt in de aantallen moties en wijzigingsvoorstellen. Als we toch een motie indienen is het om aan te geven dat wij er anders over denken. We zien dan wel hoe u erover denkt.

Eerst een paar opmerkingen over de begroting zelf. Ik vraag het college de begroting voortaan gewoon begroting te noemen.

Voor Provinciale Staten is de begroting van de provincie een belangrijk document. Op basis van de begroting beslissen de staten over de hoogte van de provinciale belastingen en heffingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Met de begroting geven de staten toestemming aan Gedeputeerde Staten tot het uitvoeren van de in de begroting vermelde activiteiten en tot het uitgeven van de daarvoor in de begroting opgenomen gelden. Ook voor de burgers is de begroting belangrijk. Met de begroting leggen Provinciale Staten samen met het provinciebestuur rekening en verantwoording af aan de burgers over de voorgenomen aanwending van de belastingmiddelen. Het is dus erg belangrijk dat de begroting betrouwbare informatie bevat.

Is de begroting 2006 van de provincie Noord-Holland betrouwbaar?

Een paar getallen en een paar vragen.

Volgens pagina 182 zal het Eigen vermogen per 31.12.2005 naar verwachting € 681,1 miljoen bedragen. Het Eigen vermogen per 31.12.2004 bedraagt volgens de jaarrekening 2004 € 798,1 miljoen. Dat betekent dat het college van Gedeputeerde Staten een tekort over 2005 verwacht van (€ 681,1 miljoen - € 798,1 miljoen =) € 117,0 miljoen.

Mijn vraag is: hoe wordt dit tekort gedekt en wat betekent het voor de rentelasten?

Volgens de overzichten op pagina 17 en op pagina 218-219 is het saldo van de begroting 2006 en van de meerjarenraming 2007-2009 als volgt:

2006: € 0 miljoen

2007: over 2,495

2008: over 3,651

2009: 0

Echter, het saldo van baten en lasten over 2006 is niet € 0, en ook de saldi over de jaren 2007-2009 zijn niet de genoemde bedragen.

Het werkelijke saldo van de baten en de lasten volgt uit een vermogensvergelijking, d.w.z. het werkelijke saldo van de baten en de lasten is exact gelijk aan de toename of afname van het eigen vermogen.

Uit de vermogensvergelijking kunnen we berekenen (met gegevens van pagina 182 en 224-225) over

2006: Begroot tekort € 75,780

2007: Geraamd tekort € 47,356

2008: Geraamd tekort € 13,990

2009: Geraamd positief saldo € 2,843

Met deze begroting vraagt het college ons toestemming tot het doen van investeringsuitgaven. De SP vindt dat ons een exploitatiebegroting èn een investeringsbegroting moet worden voorgelegd. Die investeringsbegroting ontbreekt geheel in deze begroting. Weliswaar staat er steeds aan het eind van elk programmaoverzicht (pagina 30, 39, 52, etc.) een staatje met "Investeringen", maar een totaaloverzicht ontbreekt geheel en al en nergens wordt uiteengezet of en hoe dit zou moeten aansluiten aan de "Staat van investeringen en financiering" op pagina 182. Waar zeggen Provinciale Staten vandaag "ja" tegen? Volgens de SP is hier het budgetrecht van de staten in het geding en dat is nogal wat. Toestemming geven aan deze begroting is een vrijbrief aan het college.

Zomaar een voorbeeld: in de zomer van dit jaar heeft het college een groot bedrag, ik meen € 3 miljoen aan Natuurmonumenten gegeven. Waar en wanneer is daar aan PS toestemming voor gevraagd?

Het valt op dat de hele begrotingsomvang van circa € 535 miljoen slechts is opgedeeld in circa 15 opbrengstbedragen en kostenbedragen. Als u deze begroting zou goedkeuren, geeft u het college van Gedeputeerde Staten een enorme vrijheid.

In de begroting wordt per programma toestemming gevraagd tot het doen van uitgaven. Wat voor soort uitgaven dat zijn, maakt de begroting niet duidelijk. Aan ons worden slechts totaalbedragen voorgelegd. Hoeveel daarvan per programma bestaan uit personeelskosten, inzet van derden, aanwending van materialen, afschrijvingskosten en rentelasten, is onduidelijk.

De conclusie van de SP kan niet anders luiden dan: deze begroting is niet betrouwbaar. Daarom stellen wij u, college en Statenleden, voor deze begroting over te maken en daarbij duidelijk te zijn in de financiële positie van de provincie. Iedereen en zeker de volksvertegenwoordigers, moet in een oogopslag kunnen zien hoe de provincie er financieel voorstaat en dat kan met onze voorstellen.

Een opmerking nog over de verhoging van de provinciale opcenten. Daarover is veel te doen geweest. We hebben gehoord en gezien hoe de PvdA door CDA, VVD en GL voor rotte en domme vis is uitgemaakt omdat die partij de directe financiële nood niet inzag. Puur financieel bekeken kom je er niet uit, dan hebben beide kempkippen hun punten. Laat ik er het volgende over zeggen. Hoe je het ook bekijkt, de verhoging is omstreden. Je kunt er echter ook anders tegenaan kijken. Laat ik u uitleggen hoe. De regering is van plan het bezit van een auto goedkoper te maken ten koste van het gebruik. Dat betekent dus dat we in de richting van rekeningrijden gaan. Dat betekent ook dat de wegenbelasting omlaag zal moeten gaan. Daarmee zijn ook de provinciale opcenten in het geding. De provincies zullen moeten worden gecompenseerd voor de verlagingen. Als je met je opcenten laag zit zoals NH nu, vang je ook weinig uit de compensatie. Als je hoog zit, vang je meer. Welnu, hoe je het noemen wilt, zal me een biet wezen maar deze verklaring maakt volgens de SP duidelijk dat er meer achter steekt.

Woningbouw

De bouw van huizen en vooral betaalbare huizen is voor het zoveelste achtereenvolgende jaar teruggelopen. Uw analyse is dat er teveel regeltjes in de weg zitten. Onze analyse is dat de overheid zijn invloed heeft weegegeven aan corporaties die geen boodschap meer hebben aan sociale woningbouw maar gewone makelaars zijn geworden. Meer liberalisatie van de toewijzingsregels is niet het antwoord op een groeiend tekort aan betaalbare woningen. Het is evenmin kwestie van doorstroming zoals de simpele redenering vanuit de VVD luidt.

Zou het lukken met een aanjaagteam terwijl u Dekker haar gang laat gaan? Wij denken van niet want de markt heeft andere belangen dan die van mensen die een betaalbaar onderkomen zoeken. Al met al een slap en weinig effectief beleid voor één van de dringendste problemen in de provincie

De Zuidas

De openbare ontluistering van dit project is in de zomer begonnen nadat er in de vergaderzalen al door ons tegen was gewaarschuwd. De provincie wil geld, veel geld aan dit plan besteden. De plannen blijken veel meer te kosten dan ons allen eerder was voorgehouden. De kosten van de infrastructuur zijn nog onbekend, waar het geld vandaan moet komen is onbekend. Hoe het straks met de luchtkwaliteit zal zijn, in onbekend.

De SP vindt dat we hier niet moeten gaan zitten afwachten wat het gaat worden. Al die tijd blijven er tientallen miljoenen ongebruikt op de plank liggen. De kosten voor de infrastructuur zijn nog onduidelijk, de tekorten zijn wel duidelijk. Ook is onduidelijk waar het geld vandaan moet komen. Onduidelijk zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij een grote uitbreiding van wegen. Dat kan niet zo doorgaan, dat is onverantwoordelijk. Daarom ons voorstel aan de Staten en aan GS om

een onderzoek te beginnen naar de kosten van infrastructuur,
een onderzoek te doen naar de verwachte gevolgen voor de luchtkwaliteit
de reservering van € 75 miljoen voor de Zuidas ongedaan te maken.

Openbaar vervoer en dan met name de Zuid Tangent, lijn 300

De glans glijdt langzamerhand van dit project af. De provincie is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud en steekt daar veel geld in. Dagelijks zien we twee onderhoudsploegen aan het werk. Als bijna dagelijkse ooggetuige wil ik hen een compliment maken: ze doen hun werk voortreffelijk, altijd bezig en het moet worden gezegd: het is duidelijk te zien dat zij er zijn. De SP is ervan overtuigd dat hun werk ertoe bijdraagt dat het goed reizen is met het ov. Geen spuitbuskitsch op de haltes, direct gerepareerde schades, geen onkruid en vuil op de grond. De haltes liggen er glanzend bij. Het zal niet waar zijn: de perrons liggen er te glanzend bij. Wat wij als chauffeur al vanaf het begin wisten, is nu ook tot de beheerder doorgedrongen: die perrons zijn gevaarlijk. Een paar maanden geleden heeft u bordjes laten plaatsen met de tekst: dat de vloeren glad kunnen zijn. Welnu ze zijn spekglad, vooral als zij vochtig zijn. Hoeveel mensen al zijn gevallen? Eigenlijk wil ik maar zeggen: gaat u nu eindelijk iets doen aan die gevaarlijke situatie in plaats van het plaatsen van bordjes?

Ik ga nog effe door: de gemeente Haarlemmermeer is boos over het feit dat ze niet krijgen waar ze voor betalen: een goed werkende ZuidTangent. Teveel storingen aan de computers bijv. teveel storingen aan het materieel. Vindt u het nu ook niet eens tijd worden om als provincie eens te kijken naar de prestaties op de baan? Niet zeggen: dat is onze zaak niet, want dan lust ik er nog een paar. Het kan toch niet zo blijven dat u veel geld neerlegt voor de baan maar niet kijkt naar wat erop gebeurt? Zo stellen wij u voor u op grond van onze ervaringen een vervoerplicht in te voeren zodat de busboeren veel minder ruimte hebben om ritten te laten vervallen.

Treinenloop in NH

Ik laat het bij een korte opsomming van belangrijke verbeteringen in de dienstregeling van de spoorwegen in Noord-Holland. Want daar gaat het om.

Een beter gebruik van de Hemboog naar Schiphol. Niet alleen de treinen uit West-Friesland maar ook de lijn uit de Kop kunnen een directe verbinding met Schiphol krijgen. Die boog heeft veel geld gekost en mag niet bijna ongebruikt blijven liggen.
Het doortrekken van treinen uit het Oosten of zuiden van het land naar Zandvoort. De voordelen zijn overduidelijk.

Bent u bereid naar de minister te gaan om over deze voorstellen te gaan praten, ter verbetering van de positie van het openbaar vervoer in Noord-Holland?

Wij blijven ons grote zorgen maken over de voortdurende problemen en klachten bij de OV-taxi. Pas als de bedrijven hun medewerkers op waarde schatten en een goede CAO afsluiten, kan de taxiwereld opkrabbelen uit het duister waar hij nu inzit. De recente prijsverhogingen van soms wel 20% zijn ons in het verkeerde keelgat geschoten.

Zorg

We zeggen van daag weinig het deze begroting zonder iets over zorg. Want, wat kun je daar over zeggen als tegelijkertijd in Den Haag met een mokerhamer de basis van de zorg aan gruzelementen wordt geslagen. Toch iets: wij hebben grote zorgen over de reorganisatie van de provinciale cliëntenraad. Wij hebben gehoord dat de APCP zich inmiddels helemaal aan de reorganisatie heeft onttrokken. Dus het verzet breidt zich uit: niet alleen de FvO maar ook de APCP (de Amsterdamse patiententraad) en de LOC (landelijk ouderencomitee) en de Ouderenbonden. Bruggen slaan, uw motto. Nou mooi niet, of u moet bedoelen bruggen kapot slaan, want tot nu toe is de houding van de provincie: de NHPP heeft de leiding en zoekt het verder zelf maar uit.

Wat maakte de affaire Meijdam ons duidelijk?

Toen zich in Zaanstad het drama van het aftreden van de heer Meijdam afspeelde, werd duidelijk mede door onze vragen aan GS hierover, dat er een grote oneerlijkheid zat in het APPA, het reglement voor ambtenaren met betrekking tot wachtgelden. Wij hebben daarover onze Kamerfractie gebeld in weten nu dat zij op een geschikt moment het punt aan de orde zullen stellen. Maar dat is nog niet genoeg. Meerderen van u hebben zich afgevraagd of dat nu zo netjes was geregeld. Dat is een goede, een terechte vraag. Daarom stellen wij u voor om namens de Staten van NH ons tot de Tweede Kamer te wenden met de vraag dit probleem op te lossen. Voor de zekerheid hebben we een motie opgesteld die ik natuurlijk nu nog niet indien voordat ik uw reactie heb gehoord.

Regio Randstad

In de vergadering van de commissie financiën en bestuurlijke organisatie van 8 november jl. hebben wij ons zonder meer uitgesproken om uit dit bestuurlijke clubje te stappen, op een nette manier zodat m.n. het personeel zich kan voorbereiden op een einde. Ons belangrijkste maatstaf is de democratische gehalte van dergelijke organisaties.

Reisjes

onze afkeer van die buitenlandse reisjes is duidelijk. Er is een nieuwe reden bijgekomen om er maar weer aandacht aan te besteden: het wordt nu openlijk uitgesproken dat die reisjes voor de statenleden nuttig zijn om elkaar beter te leren kennen, om aan teambuilding te kunnen doen. Wij net zo min als u hebben gereageerd op een contactadvertentie toen wij hier binnenkwamen. Ga een avondje naar paaldansen of de kroeg als u elkaar beter wilt leren kennen. U bent geen team, dames en heren en u zult het ook nooit worden. Het is niet de taak van Statenleden om een team te worden. Daarvoor zijn de belangentegenstellingen te groot en belangrijkste van alles: u bent hier niet gekozen om samen te klonteren.

Er zijn ook reisjes die nog erg onbekend zijn. Die moeten ook maar eens worden genoemd: de IPO reisjes van gedeputeerden. Onlangs is mevr. Kruisinga zo op pad geweest en ook hier viel ons het nut niet op. Genoeg hierover.

Task Force Ruimtewinst

Deze commissie gaat adviseren over zuinig en verstandig ruimtegebruik in de provincie. Daarover zijn wij het eens. Maar toen ik het persbericht over de leden van deze commissie las, sloeg de verbazing toe. De website bevestigde mijn vermoedens, nog afgezien van de armzalige opendeurcitaten bij de profielen van de deelnemers. Een directeur van de zo’n beetje grootste makelaar van NH Ymere, een directeur van ING Vastgoed, een directeur van Dura Vermeer Infrastructuur, een directeur van Boer Hartog Hooft Makelaardij en het hoofd Studie van Bouwfonds/MAB Development. Deze mensen hebben niet als eerste taak een goed functionerend openbaar bestuur. Zij zijn ergens in dienst en worden daar op beoordeeld, halen daar hun bonussen en opties vandaan. Zij hebben geen verborgen agenda, maar andere belangen. Hen binnenhalen is de kat op het spek binden. De SP stelt voor om hen toch maar te bedanken voor de moeite. Geef hen een bosje bloemen of een flesje appelsap en zoek mensen die niets met de commerciële kant van ruimtegebruik te maken hebben.

Europa

Het college dendert maar door. Vergeten zijn de schokken van het referendum. Wij ontraden u zo verder te gaan. Bevries het Europabeleid. Ja, ik weet het, dan moeten die rare reisjes naar Brussel ook worden afgeschaft en dat zal moeilijk vallen. Maar u laat aan de bevolking dan wel aan dat u nog weet hoe ook NH over het huidige Europa denkt.

CROS

De CROS is een zuigeling gebleven en zal niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Wij willen er geen bijring ten bedrage van € XXXXXXX in stoppen.

Noordzeekanaalgebied

Voorzitter wij zijn blij met de resultaten van een onderzoek van de Milieufederatie over het zogeheten Masterplan. Het loopt van geen kanten, de doelstellingen worden niet gehaald en zeker niet wat betreft de werkgelegenheid. Dus stop maar met die grappen waar alleen het bedrijfsleven zich wel bij voelt en de vruchten van plukt nogmaals zonder dat de werkgelegenheid er baat bij heeft

A6A9 tunnel

CPB wijst hem af met dezelfde redenering als bij de zeesluis. Wij zijn erg blij met dat bericht en hopen dat het net zoveel invloed heeft als hun standpunt over die sluis. Voor de volledigheid: wij blijven bij ons standpunt dat het de achterdeur uit is als je nog meer wegen gaat aanleggen om nog meer auto’s te kunnen verwerken. Voor ons is het zonneklaar: verbeteringen bij het OV zullen goedkoper, sneller en effectiever zijn. Overigens, dan is meer overheidsinvloed bij de spoorwegen en de busboeren nodig anders krijgen we dezelfde stunts als in Engeland waar de treinmaatschappijen hebben gedreigd een soort te volle treinen heffing in te voeren als tolheffing teveel mensen naar de trein zou jagen…..

(Lastenverlichting bedrijfsleven zo tussen neus en lippen door heeft de VVD het hier ook weer voor elkaar: het moet wel een hele hoop werk zijn geweest maar of de bevolking er nu iets mee opschiet….)

Reces inkorten.

De Statenleden hebben nu opgeteld drie maanden vakantie, tegelijkertijd wilt u een hogere beloning omdat de werkbelasting zo hoog is. Vanaf maart 2007 komen er minder Statenleden en dus wordt de werkbelasting hoger. Om te voorkomen dat u dan weer meer geld wilt hebben, stellen wij voor het aantal vakantiedagen te verminderen. Bijkomend voordeel is dat de vergaderagenda’s beter in evenwicht kunnen worden gebracht. Een reces van een maand lijkt ons een goed idee. Wat vindt u?

Tja, voorzitter. U weet dat wij het waarderen als u van tijd tot tijd iets zegt dat buiten de gebaande GS paadjes valt, ook al zijn we het er niet altijd mee eens. Dat was onlangs nog het geval toen u iets zei over een Statenjacht. Sindsdien hebben we er niets meer over gehoord. Wij hebben een statenjacht voor u aangeschaft. We bieden u het hierbij aan met de oproep: laat het hier maar bij, meer statenjacht is niet nodig. Het zou toch maar een gedeputeerdenschuit worden. De bevolking van NH zit niet te wachten op zo’n schuit.

U bent hier