h
6 februari 2014

Gedeputeerde Post hield informatie achter over stoppen bootdienst FFF

De SP vindt dat gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) provinciale staten onvoldoende heeft ingelicht over haar onderonsjes met vervoerbedrijf Connexxion. Naar provinciale staten hield zij vorig jaar vol dat het onvermijdelijk was te stoppen met de bootdienst IJmuiden – Amsterdam. Tegelijkertijd dicteerden haar ambtenaren aan Connexxion een brief, waarin het vervoerbedrijf de indruk moest wekken dat het een schadeclaim zou indienen, als de provincie door wilde gaan met de bootdienst. Die brief van Connexxion stuurde ze vervol­gens aan provinciale staten, zonder er bij te vertellen dat de provincie de tekst had opge­steld. Afgelopen maandag 3 februari hield SP-fractievoorzitter Remine  Alberts samen met GroenLinks een interpellatie over de kwestie.  

Lees verder
6 februari 2014

Antwoorden GS versterken twijfels van SP bij winkelplannen Uithoorn

De gemeente Uithoorn wil het dorpscentrum uitbreiden met duizenden vierkante meters nieuwe winkels, zodra de nieuwe N201 om Uithoorn klaar is. De winkels komen deels op het tracé van de oude provinciale weg N196, die daardoor geen doorgaande weg meer is. Gedeputeerde staten hebben deze week antwoord gegeven op vragen die de SP hierover heeft gesteld. De SP heeft twijfels bij het bouwen van nieuwe winkelruimte, omdat nu al bestaande winkels elders het loodje leggen. Gedeputeerde sta­ten zeggen dat ze afwach­ten tot de gemeente Uithoorn een bestem­mingsplan voor het dorpscentrum heeft ge­maakt. Pas daarna bekijkt de provincie of er in­ge­grepen gaat wor­den in de winkel­plannen. SP-statenlid Marnix Bruggeman concludeert: “Ik denk dat de ge­meenteraad alle haken en ogen van de plannen nog eens goed op een rijtje moet zetten.”  

Lees verder
30 januari 2014

Geen vrijkaarten voor provincie bij sponsoring

De SP wil dat de provincie voortaan niet meer iets terugverlangt bij het financieel ondersteunen van evenementen.  SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "Jumping Amsterdam wordt door de provincie gesponsord en dus mochten statenleden daar vorige week gratis in de VIP-room zitten. Dat bleek in het sponsorcontract te staan. Wij vinden dit in strijd met de integriteitscode. De provincie moet hiermee ophouden." 

Lees verder
27 januari 2014

Provincie weet niet hoeveel woningen nodig zijn op KNSF-terrein

Gedeputeerde staten van Noord-Holland zeggen niet te weten hoeveel de sanering van de kruit­fabriek van Muiden Chemie heeft gekost. Ook weten zij niet hoeveel woningen KNSF op het terrein moet bouwen om deze saneringskosten terug te verdienen. Dit blijkt uit antwoorden van gede­pu­teerde staten op schriftelijke vragen van de SP die 24 januari bekend zijn gemaakt. De SP stelde de vragen omdat in Muiden discussie bestaat over het aantal woningen dat nodig is om KNSF uit de saneringskosten te laten komen, variërend van 500 tot 2.000. SP-statenlid Marnix Bruggeman is verbaasd over deze onwetendheid van GS: “Voormalig gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft destijds een deel van de onder­han­delingen gedaan. Het KNSF-terrein is inmiddels een pracht stuk natuur. Dan zou de pro­vin­cie toch alles moeten weten én doen om te zorgen dat de gemeente Muiden nu niet meer bebouwing toestaat dan nodig om KNSF te compenseren voor de gemaakte kosten.”

Lees verder
21 januari 2014

Plan Hoogwaardig OV ’t Gooi moet kritisch bekeken

De SP vindt dat het plan van het provinciebestuur om 188 miljoen euro uit te geven aan “hoogwaardig openbaar vervoer” in het Gooi rammelt. Het voorstel voor een omstreden busbaan en een aantal andere deelprojecten toont niet aan wat precies bereikt gaat worden met het op deze manier uitgeven van zoveel belastinggeld. SP-fractievoorzitter Remine Alberts wil per deelproject weten wat het kost en wat dat precies aan verbeteringen voor de reiziger oplevert.

Lees verder
14 januari 2014

Statencommissie wijst SP-aanpak van winkelleegstand af

De statencommissie Economie voelt nog weinig voor de plannen van de SP om iets te doen aan de leegstand en verloedering in kleine winkelcentra en winkelstraten. Kleine winkels houden het hoofd niet meer boven water, met als gevolg leegstand. De SP had daarom een initiatiefvoorstel gemaakt voor herstructurering van winkelstraten en buurt­winkelcentra. Dit kan helpen winkels te behouden, maar ook om leegstaande winkelpan­den een andere functie te geven. Voor de SP is dat urgent. De meeste partijen in provin­cia­le staten wachten echter liever af tot gedeputeerde staten met plannen komen. Dat bleek op 14 januari bij de behandeling van het voorstel van de SP in de Commissie WEB.   De SP wil dat de provincie met een regeling komt om gemeenten te helpen bij het opknap­pen en overeind houden van kleine winkelcentra en winkelstraten. Veel gemeenten heb­ben daarvoor onvoldoende kennis en middelen. De provincie kan met specialistische kennis helpen bij het maken van herstructureringsplannen. Ook kan ze kleine subsidies geven om de ruimtelijke kwaliteit van kleine winkelcentra en winkelstraten op te krikken. Voor industrieterreinen heeft de provincie al zo’n regeling, die leegstand moet tegengaan. Herontwikkeling van bestaande terreinen maakt bovendien nieuwe industrieterreinen minder nodig. De SP wil een vergelijkbare regeling voor kleine winkelcentra en winkel­straten. SP-statenlid Marnix Bruggeman, die het plan in de commissie verdedigde, gaf aan dat het om een lastig probleem gaat. De opmars van internet-winkelen moet niet worden overdre­ven. Volgens een rapport van ABN Amro gaat op dit moment slechts zes procent online, en het verschilt per winkelsoort. Anders dan gedeputeerde staten vindt de SP wel dat het een belangrijke provinciale taak is om winkelcentra en winkelstraten te helpen zich aan te passen aan nieuwe tijden. De belangenorganisatie van winkeliers Detailhandel Nederland vindt dit ook. Het plan van de SP kreeg wel steun van CDA-statenlid Ciel Stevens. Zij vindt niet dat de provincie taken bij de gemeenten moet weghalen, maar ziet ook een taak voor de provin­cie als regisseur en kennismakelaar. Financiële steun kan uit het Ontwikkelingsfonds of het budget Dorps- en Stadsvernieuwing. VVD-gedeputeerde Jan van Run vond het plan van de SP grotendeels overbodig. Hij kondigt al bijna een jaar aan dat hij met eigen plannen gaat komen. De SP komt binnenkort met een ander plan om de bouw van nieuwe winkelcentra tegen te gaan. De provincie staat nu nog de bouw toe van nieuwe winkels tot een maximum van 5.000 m2 per bestemmingsplan. De SP wil dat dit maximum aanzienlijk omlaag gaat.

Lees verder
7 januari 2014

SP heeft vragen over deal KNSF-terrein Muiden

De SP-statenleden Marnix Bruggeman en Dago Wellink hebben vragen gesteld over de bouwplannen op het terrein van de voormalige kruitfabriek in Muiden. Bij de plannenmakerij voor het KNSF-terrein was ook voormalig VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers betrokken. De gemeente Muiden wil deze maand met KNSF nadere afspraken maken, waarmee de bouw van grotendeels dure koopwoningen op het terrein van start kan gaan. De gemeente vraagt daarvoor financiële garanties van de provincie. In het rapport Schoon Schip over de bestuurscultuur in Noord-Holland zijn echter kritische opmerkingen gemaakt over de eerdere deals tussen de provincie en de eigenaren van het terrein. De SP wil daarom weten op welke manier de provincie daaraan nog moet blijven meewerken.

Lees verder
5 december 2013

SP heeft vragen over sluiten N196 bij uitbreiding winkelcentrum Uithoorn

De SP wil van gedeputeerde staten van Noord-Holland weten of zij akkoord gaan met het knippen van de provinciale weg N196 in Uithoorn. Deze knip is nodig voor het plan om het Dorps­centrum en het Amstelplein tot één geheel te maken. De gemeente wil de weg bebouwen met nieuwe winkels en parkeerplaatsen. Statenleden Remine Alberts en Marnix Bruggeman willen ook weten of de provincie tegen Uithoorn gaat optreden als er in het centrum van Uithoorn te veel winkelruimte bijkomt.

Lees verder
4 december 2013

Geen provinciale inmenging bij fusie en samenwerking

De SP vindt dat de provincie recht moet doen aan provinciaal beleidskader herindeling, en zich dus niet ongevraagd moet opdringen aan de IJmondgemeentes die samenwerking overwegen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: "In het beleidskader staat duidelijk dat herindelingen van onder op moeten komen, gemeentes moeten zelf met die wens bij de provincie aankloppen, voordat de provincie actie onderneemt. Dat is een goed uitgangspunt maar daar moet de provincie zich dan wel aan houden. 

Lees verder
13 november 2013

SP-enquête: overgrote meerderheid buspassagiers Texel tegen belbusproef

Bijna negentig procent van de busreizigers op Texel is tegen een proef met belbussen. Zij zijn zeer tevreden met de gewone bussen die nu over het eiland rijden. Dit blijkt uit enquêtes die statenleden van de SP in de bus hebben gehouden onder de passagiers.

Lees verder

Pagina's